Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Nadaljuj

•••

BLIŽNJICE

Zapri

Komu je namenjena valutna zamenjava?

Valutna zamenjava je namenjena podjetjem, ki se v svojem poslovanju srečajo s tujimi poslovnimi partnerji.

Kdo določi tečaje?

Promptni in terminski tečaj določi banka v skladu s tržnimi cenami.

Ali se valutne zamenjave lahko sklepajo za različne valute?

Da, valutne zamenjave se sklepajo z vsemi večjimi svetovnimi valutami.

Za kakšne ročnosti se lahko sklene valutno zamenjavo?

Posle valutne zamenjave se lahko sklene za poljubno obdobje, z valutacijo poravnave, ki je hkrati tudi zapadlost posla, več kot dva delovna dneva od datuma sklenitve posla, vendar največ do 36 mesecev od datuma sklenitve posla.

Primer valutne zamenjave:

Podjetje ima 1. marca na deviznem računu 50.000 USD, ki jih bo potrebovalo za nakazilo v tujino, vendar šele čez mesec dni. Zato lahko promptno začasno proda 50.000 USD in prejme protivrednost v želeni valuti z datumom zapadlosti 2 dni. Hkrati pa 50.000 USD terminsko z valuto en mesec ponovno odkupi in si tako zagotovi  50.000 USD za izvršitev nakazila v tujino.

 

Začasna prodaja: 50.000 USD  

Spot tečaj prodaje: 1,2420 EUR/USD

Datum prodaje: 01.03.2018

Podjetje prejme: 40.257,65 EUR

Podjetje plača: 50.000 USD

 

Informativni spot tečaj za komitenta = 1,2420  EUR/USD

Informativni terminski tečaj za komitenta = 1,2440 USD/EUR

 

Dokončni nakup: 50.000 USD

Terminski tečaj nakupa: 1,2440 EUR/USD

Datum nakupa: 01.04.2018

Podjetje prejme: 50.000 USD

Podjetje plača :  40.192,92 EUR

 

Katere pogodbene stranke nastopajo pri garancijskem poslovanju?

 • Naročnik (nalogodajalec) – komitent, s katerim banka sklene pogodbo o izdaji garancije.
 • Upravičenec – oseba, ki s strani naročnika pričakuje plačilo ali izvedbo določenega posla.
 • Garant – banka, ki se z izdajo garancije zavezuje, da bo »na prvi poziv« in »brez ugovora«  izpolnila oziroma plačala obveznost, ki je navedena v bančni garanciji (v primerih, ko naročnik ne izpolni svoje obveze do upravičenca).

Kakšni so nameni posamezne garancije (namen/znesek/rok veljavnosti)?

Garancija za resnost ponudbe:

 • Namen: izdaja se ob javnih razpisih, predvsem za večja investicijska dela. Razpisnik se z bančno garancijo želi zavarovati pred neresnostjo ponudnika, ki se lahko odraža na ta način, da ponudnik prekliče ali spremeni ponudbo, ali da, potem ko je bil izbran na razpisu, ne podpiše pogodbe in izda garancijo za dobro izvedbo posla.
 • Znesek garancije: naveden je v pogojih razpisne dokumentacije; običajno se giblje med 2 % - 5 % ponudbe.
 • Rok veljavnosti: običajno je kratkoročna (rok za izbiro najugodnejšega ponudnika).

Garancija za dobro izvršitev posla:

 • Namen: upravičencu zagotavlja plačilo z garancijo določenega zneska, če naročnik garancije svojih pogodbenih obveznosti ne bi izvršil pravočasno ali v celoti. Garancija krije plačilo vnaprej dogovorjene odškodnine ali pa plačilo pogodbene kazni.
 • Znesek garancije: kot je določen v pogodbi. Običajno med 5 % in 20 % pogodbene vrednosti.
 • Rok veljavnosti: do izpolnitve pogodbe (povprečno 1 do 2 leti - v tem roku je krito tudi garancijsko obdobje za material in opravljeno delo, če le-to ni krito z garancijo za odpravo napak v garancijski dobi).

Garancija za odpravo napak v garancijski dobi:

 • Namen: zavaruje upravičenčeve zahtevke za odpravo napak na blagu ali opravljeni storitvi proti naročniku garancije, in sicer za napake, ki se pojavijo šele po prevzemu blaga oziroma po opravljeni storitvi.
 • Znesek garancije: kot je določen v pogodbi. Običajno med 5 % in 20 % pogodbene vrednosti.
 • Rok veljavnosti: odvisno od narave posla. Pogosto je ta rok eno leto do dobave blaga, v primeru gradbenih pogodb pa določeno število let po prevzemu objekta (določeno v pogodbi).

Garancija za vračilo avansa:

 • Namen: zavaruje kupca pred izgubo plačanega predplačila prodajalcu, če le-ta ne bi izpolnil svojih pogodbenih obveznosti (npr. ne bi začel z izvajanjem del, bi odpravil blago za katero je kupec plačal avans ...).
 • Znesek: je enak znesku dogovorjenega predplačila.
 • Rok veljavnosti: običajno je izenačen s pogodbenim rokom, določenim za izpolnitev prodajalčeve/izvajalčeve obveznosti, podaljšan za rok uveljavljanja zahteve za plačilo po garanciji.

Kako lahko zavarujem garancijo?

Oblika zavarovanja je odvisna od vaše bonitete pri Banki Koper ter od časa trajanja in zneska garancije.

Obvezna osnovna oblika zavarovanja so menice. Poleg menic so možne naslednje oblike zavarovanj:

 • bančna vloga ali denarju podoben instrument,
 • zastava vrednostnih papirjev,
 • zastava enot premoženja investicijskih skladov,
 • zastava nepremičnin ali premičnin,
 • odstop denarnih terjatev v zavarovanje,
 • zavarovanje pri zavarovalnici,
 • poroštvo,
 • garancije,
 • ostale oblike, ki pomenijo za banko ustrezno kritje.

Ali banko pri izdaji garancije zanima osnovni posel (pogodbeno razmerje) med naročnikom garancije in upravičencem iz garancije?

Izdaja garancije je od osnovnega posla neodvisen posel, zato banka ob izdaji posamezne vrste garancije sledi zahtevku komitenta (vlogi za izdajo garancije).

Ali mora upravičenec iz garancije dokazovati utemeljenost terjatve?

Ker garancija velja  na prvi poziv, bo banka garancijo unovčila na osnovi upravičenčeve pisne zahteve.

Pri dokumentarnih garancijah je unovčitev garancije pogojena z izpolnitvijo določenih pogojev s strani upravičenca do garancije (najpogosteje se ti pogoji  nanašajo na predložitev določenih dokazil oziroma dokumentov).

Katero dokumentacijo potrebujem za odobritev garancije?

Pravne osebe:

 • vloga za odobritev grancije s predstavitvijo podjetja oz. dejavnosti,
 • veljavni osebni dokument in izpisek z osebno davčno številko zakonitega zastopnika in ostalih pooblaščenih oseb,
 • računovodski izkazi za zadnja tri leta (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, razporeditev dobička) s poslovnim poročilom ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • pojasnila k računovodskim izkazom,
 • sklepne ugotovitve zadnjega revizijskega pregleda pri dolžniku, če je revizija opravljena (za podjetja, ki so zavezana reviziji),
 • dokumenti, povezani z ureditvijo zavarovanja,
 • dokumenti, povezani z vrsto oz. namenom garancije.

Zasebniki:

 • vloga za odobritev garancije,
 • dovoljenje za opravljanje dejavnosti oz. odločbo o vpisu v ustrezen register, ki ga vodi pristojna organizacija (zdravniki, notarji, zobozdravniki, kmetje ...),
 • obrazec "Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti" skupaj z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za zadnja tri leta ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • potrdilo o plačanih davčnih obveznostih,
 • veljavni osebni dokument nosilca dejavnosti in pooblaščenih oseb ter izpisek z osebno davčno številko pooblaščenih oseb,
 • dokumenti povezani z ureditvijo zavarovanja,
 • dokumenti povezani z vrsto oz. namenom garancije.

Kaj je izjava o izdaji garancije?

V postopkih javnega naročanja morajo ponudniki zavarovati izpolnjevanje svojih obveznosti do naročnikov z bančnimi garancijami. V veliko primerih, na primer za zavarovanje izpolnjevanja svojih obveznosti po razpisih, zadošča izjava banke o izdaji garancije (izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo posla, izjava o izdaji garancije za odpravo napak v garancijskem roku). Te izjave so običajno zavezujoče, saj ob podpisu pogodbe med naročnikom in ponudnikom javnega naročanja nastopi obveza banke za izdajo garancije na podlagi izdane izjave. Zahteva po garancijah oziroma izjavah je odvisna od javnega naročila (v odvisnosti od zahtev posameznih naročnikov).

Katere vrste izvedenih finančnih instrumentov ločimo?

Izvedeni finančni instrumenti so instrumenti, ki so se najprej razvili za obvladovanje TEČAJNEGA in OBRESTNEGA TVEGANJA.

Tako ločimo valutne izvedene finančne instrumente, ki služijo zaščiti pred tečajnim tveganjem in obrestne izvedene finančne instrumente, ki služijo zaščiti pred obrestnim tveganjem.

Katere so osnovne prednosti izvedenih finančnih instrumentov?

Trg izvedenih finančnih instrumentov nudi učinkovitejšo izrabo kapitala, likvidnost, fleksibilnost, hitrost izvedbe transakcij, boljše upravljanje s tržnimi in kreditnimi tveganji, nižje (transakcijske) stroške.

Kaj je treba urediti preden lahko sklenete izvedeni finančni instrument z Inteso Sanpaolo Bank?

 • Skleniti je treba krovno pogodbo, ki pravno ureja poslovno razmerje med komitentom in banko (temeljna pogodba o poslovanju z izvedenimi finančnimi instrumenti je ISDA).
 • Pridobiti je treba ustrezen limit za sklepanje teh poslov.
 • Pri Intesi Sanpaolo Bank morate imeti odprt račun v valutah, ki jih uporabljate pri sklepanju izvedenih finančnih instrumentov.
 • Na dan zapadlosti poslov morate zagotoviti zadostno kritje za poravnavo obveznosti iz poslov.

Kdo so kontaktne osebe v banki za področje izvedenih finančnih instrumentov?

V Intesi Sanpaolo Bank poslujemo z izvedenimi finančnimi instrumenti v Službi trgovanja v Sektorju zakladništva. Trgovci z izvedenimi finančnimi instrumenti smo vam na voljo vsak delavnik od 8. do 16. ure na naslednjih telefonskih številkah in elektronskih poštah:

Klara Koren                05 66 62 539             klara.koren@intesasanpaolobank.si  

Kristina Tavčar Tul     05 66 62 514             kristina.tavcar.tul@intesasanpaolobank.si

Kako se določi terminski tečaj?

Terminski tečaj izračunamo na podlagi razlik v obrestnih merah kotirajoče in osnovne valute ter promptnega (trenutnega) tečaja obeh valut na trgu. Razlika med obrestnima merama obeh valut je lahko pozitivna ali negativna. Terminski tečaj je zato lahko višji od promptnega, če je razlika med obrestnima merama pozitivna in nižji od promptnega, če je razlika v obrestnih merah negativna. Pri izračunu terminskega tečaja uporabimo naslednjo formulo:

Terminski tečaj     =  PT   +     (OMB - OMA) * PT * D
                                                                100 * 360

A = osnovna valuta

B = kotirajoča valuta

OMA = obrestna mera osnovne valute

OMB = obrestna mera kotirajoče valute

PT = promptni tečaj (spot)

D = število dni do zapadlosti

 

Kakšno je lahko razmerje med terminskim in trenutnim (promptnim) deviznim tečajem?

Terminski tečaj izračunamo na podlagi razlik v obrestnih merah obeh valut in trenutnega tržnega (promptnega) tečaja. Skladno s tem je lahko terminski tečaj višji ali nižji od trenutnega tečaja:

 • Če je obrestna mera osnovne valute nižja od obrestne mere kotirajoče valute, je terminski tečaj višji od promptnega tečaja in razliki med tečajema rečemo premija.
 • Če je obrestna mera osnovne valute višja od obrestne mere kotirajoče valute, je terminski tečaj nižji od promptnega tečaja in razliki med tečajema rečemo diskont. 

Za kakšne ročnosti se lahko sklene valutni terminski posel?

Valutni terminski posel se lahko sklene za poljubno obdobje, z valutacijo poravnave, ki je hkrati tudi zapadlost posla, več kot dva delovna dneva od datuma sklenitve posla, vendar največ do 36 mesecev od datuma sklenitve posla.

Kolikšen je minimalen znesek valutnega terminskega posla?

Minimalen znesek valutnega terminskega posla je 20.000 EUR oz. protivrednost v drugi valuti.

Kakšna je razlika med valutnim terminskim poslom in valutno opcijo?

Pri valutnih terminskih poslih gre za zavezujoč posel, saj pri sklenitvi sprejmemo obveznost, da bomo izvedli transakcijo po vnaprej dogovorjenem tečaju, medtem ko imamo pri sklenitvi valutne opcije zaradi plačila premije možnost izbire.

Kdo je kupec opcije?

Kupec opcije je oseba, ki si je pridobila pravico in ne obveznosti do nakupa valutnega zneska po določenem tečaju, če je kupila nakupno opcijo oziroma pravico do prodaje valutnega zneska po določenem tečaju, če je kupila prodajno opcijo.

Kdo je prodajalec opcije?

Prodajalec opcije je dolžan izpolniti obveznost, ki izhaja iz opcijske pogodbe, če bo njen kupec to zahteval. Moral bo prodati ali pa kupiti valuto po dogovorjeni ceni. Pravica, ki jo ima imetnik opcije ni brezplačna. Odraža se v premiji, ki jo mora kupec opcije plačati izdajatelju opcije ob njenem nakupu, ne glede na to, ali bo pravica iz opcije izkoriščena ali ne.

Kaj je izpolnitveni tečaj?

Izpolnitveni tečaj opcije je tečaj, po kateri sme imetnik opcije kupiti (pri nakupni opciji) ali prodati (pri prodajni opciji) valuto, ki je predmet pogodbe. Gre za terminski tečaj na dogovorjeni datum zapadlosti opcije, ki ga komitent običajno izbere sam.

Kolikšna je zapadlost opcij?

Zapadlost opcij je 36 mesecev.

Kolikšen je minimalen znesek valutne opcije?

Minimalen znesek je 100.000 EUR (oziroma protivrednost v drugi valuti).

Kaj je premija pri valutni opciji?

Premija je cena valutne opcije, ki jo je treba plačati prodajalcu opcije. Premija je lahko izražena v procentih za tujo valuto, ki je predmet pogodbe. Določena je v odvisnosti od promptnega, terminskega in  izpolnitvenega tečaja opcije ter roka zapadlosti, nestanovitnosti valutnega para in kratkoročnih obrestnih mer.

Kakšna je razlika med valutno opcijo in valutnim terminskim poslom?

Opcije se razlikujejo od terminskih poslov, pri katerih sprejmemo obveznost, da bomo izvedli transakcijo po vnaprej dogovorjenem tečaju, pri opciji pa imamo zaradi plačila premije možnost izbire.

Za kakšne ročnosti se lahko sklene obrestno kapico?

Obrestno kapico se lahko sklene za poljubno obdobje, vendar največ za 20 let od datuma sklenitve posla.

Ali se obrestne kapice lahko sklepajo za različne valute?

Da, obrestne kapice se sklepajo z obrestnimi merami vseh večjih svetovnih valut.

Koliko znašajo stroški nakupa obrestne kapice?

Strošek oz. premija je izražena v odstotku od nominalne vrednosti glavnice. Običajno se plača v enkratnem znesku ob nakupu instrumenta, lahko pa se obračunava in plačuje tudi v vnaprej določenih intervalih znotraj življenjske dobe pogodbe. Višina premije je odvisna od višine obrestne kapice, od datuma zapadlosti in pogostosti spreminjanja obrestnih mer. 

Kdaj komitent izvrši obrestno kapico?

Obrestno kapico boste izvršili le, ko bo tržna obrestna mera višja od obrestne mere, določene z obrestno kapico. Banka vam bo na določene dneve zapadlosti poravnala razliko med obrestno kapico in tržno obrestno mero, pomnoženo z nominalno vrednostjo ter pogodbeno določenim časovnim obdobjem. Če bo tržna obrestna mera nižja od obrestne kapice, boste plačevali za vas ugodnejšo tržno obrestno mero in obrestna kapica ne bo aktivirana.

Ali je možno predčasno zapreti sklenjeno obrestno kapico?

Da, preklic obrestne kapice pred zapadlostjo je možen, vendar se zanj plača določeno ceno.

Za kakšne ročnosti se lahko sklene obrestno dno?

Obrestno dno se lahko sklene za poljubno obdobje, vendar največ za 20 let od datuma sklenitve posla.

Ali se obrestno dno lahko sklepa za različne valute?

Da, obrestno dno se sklepa z obrestnimi merami vseh večjih svetovnih valut.

Koliko znašajo stroški nakupa obrestnega dna?

Strošek oz. premija je izražena v odstotku od nominalne vrednosti glavnice. Običajno se plača v enkratnem znesku ob nakupu instrumenta, lahko pa se obračunava in plačuje tudi v vnaprej določenih intervalih znotraj življenjske dobe pogodbe. Višina premije je odvisna od višine obrestnega dna, od datuma zapadlosti in pogostosti spreminjanja obrestnih mer. 

Kdaj komitent izvrši obrestno dno?

Obrestno dno bo komitent  izvršil le, ko bo tržna obrestna mera nižja od obrestne mere, določene z obrestnim dnom. Banka vam bo na določene dneve zapadlosti poravnala razliko med obrestnim dnom in nižjo tržno obrestno mero. Če bo tržna obrestna mera višja od obrestnega dna, bo komitent  prejemal ugodnejšo tržno obrestno mero in obrestno dno ne bo aktivirano.

Ali je možno predčasno zapreti sklenjeno obrestno dno?

Da, preklic obrestnega dna pred zapadlostjo je možen, vendar se zanj plača določeno ceno.

Za kakšne ročnosti se lahko sklene obrestno ovratnico?

Obrestno ovratnico se lahko sklene za poljubno obdobje, vendar največ za 20 let od datuma sklenitve posla.

Ali se obrestno ovratnico lahko sklepa za različne valute?

Da, obrestno ovratnico se sklepa z obrestnimi merami vseh večjih svetovnih valut.

Koliko znašajo stroški nakupa obrestne ovratnice?

Stroški nakupa obrestne ovratnice predstavljajo razliko med premijo, ki jo kupec plača za nakup obrestne kapice in premijo, ki jo prejme za prodajo obrestnega dna. Premija, ki jo komitent kot prodajalec prejme s prodajo obrestnega dna lahko celo izniči premijo, ki  jo mora plačati ob nakupu obrestne kapice.

Kako se v posameznem obrestnem obdobju izvrši obrestna ovratnica?

Po primerjavi obrestne mere za posamezno obrestno obdobje z izvršilno ceno obrestne kapice in obrestnega dna, ki sestavljata obrestno ovratnico, lahko pride do treh dogodkov:

1) Spremenljiva (referenčna) obrestna mera je višja od izvršilne cene obrestne kapice:

 • Obrestna kapica se izvrši. Komitent kot kupec ovratnice dobi povrnjeno razliko med referenčno obrestno mero in izvršilno ceno obrestne kapice.
 • Komitent kot kreditjemalec plača obrestno mero na ravni kapice in je zavarovan pred dvigom obrestnih mer nad ravnijo izvršilne cene kapice.


2) Spremenljiva (referenčna) obrestna mera je med izvršilno ceno obrestne kapice in izvršilno ceno obrestnega dna:

 • Ne izvršita se niti kapica niti dno.
 • Komitent kot kreditjemalec pridobiva iz naslova padanja obrestnih mer vse do ravni obrestnega dna.


3) Spremenljiva (referenčna) obrestna mera je nižja od izvršilne cene obrestnega dna:

 • Obrestno dno se izvrši. Komitent kot prodajalec obrestnega dna mora banki plačati razliko med referenčno obrestno mero in izvršilno ceno obrestnega dna.

Ali je možno predčasno zapreti sklenjeno obrestno ovratnico?

Da, preklic obrestne ovratnice pred zapadlostjo je možen, vendar se zanj plača določeno ceno.

Kaj lahko za varno plačevanje s poslovno kartico storim sam?

Svetujemo vam, da za zagotovitev varnosti pri poslovanju s plačilnimi karticami upoštevati sledeče:

 • ovojnico s prejetim PIN-om uničite, PIN si zapomnite in ga ne povejte nikomur,
 • bodite pazljivi tudi pri posredovanju številke kartice, njenega datuma veljavnosti in CVV kode,
 • če si osebne številke ne morete zapomniti, kartice in lista z zapisano kodo ne nosite skupaj,
 • kartica je osebna, zato lahko storitve z njo opravljate samo vi,
 • s kartico ravnajte skrbno, vedno jo imejte pri sebi in je ne puščajte v avtu, garderobi in na drugih mestih - tudi kadar plačujete, jo imejte pred očmi,
 • pred podpisom nakupa preverite znesek, ki ga podpisujete,
 • praznih obrazcev ali potrdil ne podpisujte,
 • na internetnih straneh zahtevane številke vpišite le takrat, ko ste se odločili za nakup,
 • na prodajnih mestih in bankomatih pazite, da nihče ne vidi vaše osebne številke PIN.

 

Ali je na prodajnih mestih določen najnižji in najvišji znesek plačila?

Pri plačilih na prodajnih mestih ni določenega najnižjega ali najvišjega zneska plačila. Najvišji znesek je odvisen od višine vašega prostega zneska mesečnega limita.

Zakaj je spletno nakupovanje s storitvijo

Storitev "Verified by Visa" predstavlja pomembno novost pri opravljanju nakupov v spletni trgovini, saj odpravlja dvome glede varnosti pri plačevanju s plačilnimi karticami prek interneta. Imetnik kartice se v spletni trgovini ne predstavlja več s številko kartice, ampak z enkratno osebno številko, ki jo s pomočjo posebne naprave ustvari mikroprocesorska kartica. "Verified by Visa" zagotavlja varnost tudi trgovcem, ki svoje blago ali storitve prodajajo prek interneta.

Več o storitvi "Verified by Visa" in prijavi za varno internetno poslovanje si lahko preberete na strani sistema Activa.

Zakaj so kartice Banke Koper pametne kartice?

Vse plačilne kartice, ki jih izdaja Banka Koper so pametne kartice, ki upoštevajo  vse najnovejše standarde družb MasterCard in Visa na področju varnosti. V Banki Koper smo razvili pametne kartice, ki:

 • omogočajo varno nakupovanje in varen dvig gotovine,
 • zagotavljajo sredstvo za identifikacijo pri vstopu v spletne portale ter pri elektronskih transakcijah,
 • so nosilec podatkov za digitalna potrdila in drugih pomembnih podatkov za osebno ali poslovno rabo,
 • zagotavljajo neprimerno večjo varnost poslovanja tako na bankomatih in POS terminalih, kot tudi na svetovnem spletu.

 Vse o pametnih karticah si lahko preberete na strani Activa.

 

Na kakšen način poteka bremenitev računa ob uporabi kartice Activa-Visa Business Electron?

Za obveznosti, ki izhajajo iz poslovanja s to kartico, ste bremenjeni na poslovnem računu dnevno oziroma na dan opravljenega nakupa. O opravljenem prometu vas banka redno obvešča z izpisom prometa na poslovnem računu po pošti ali prek elektronske pošte. Ob nakupih uporabljate kartico izključno na POS terminalih, kar omogoča visoko stopnjo zaupanja pri poslovanju zaradi neposredne avtorizacije.

Kaj kartica Activa-Visa Business Electron omogoča in kje se uporablja?

Kartica Activa-Visa Business Electron se uporablja:

 • Kot identifikacijski dokument za poslovanje v banki za vpogled v stanje na poslovnem računu, dvig gotovine, izvrševanje plačil, prenos sredstev na račune v banki in ostalih bank.
 • Za nakup blaga in storitev na prodajnih mestih v Sloveniji, ki imajo oznako Activa ali Electron, v tujini pa na prodajnih mestih, ki imajo oznako Electron in so opremljena s POS terminali.
 • Pri poslovanju z bankomati, ki imajo oznako Electron in PLUS, ob uporabi osebne številke PIN.

S katerimi plačilnimi karticami se lahko registriram na PayPal in kje dobim aktivacijsko kodo?

Registracija na PayPal je možna z naslednjimi plačilnimi karticami Banke Koper:

 • Activa MasterCard (navadna, zlata in poslovna),
 • Activa Visa (navadna, zlata in poslovna),
 • predplačilna MOJA Activa Visa Electron in
 • Activa Visa Business Electron.

Aktivacijsko kodo za PayPal račun dobite v pregledu prometa plačilne kartice s katero ste se registrirali na PayPal. Aktivacijska koda je zapisana v besedilu namena transakcije, ki ste jo opravili ob registraciji na primer »EL-PP*1234CODE«. Znesek transakcije za katerega ste bremenjeni ob registraciji je praviloma nizek, in sicer 1,00 EUR ali 1,50 EUR. Pomembno je, da ima imetnik pri registraciji na PayPal razpoložljiva sredstva na transakcijskem računu ali predplačilni kartici oziroma prost limit na kreditni kartici, v nasprotnem primeru registracija na PayPal ni možna.

Vse ostale informacije glede storitev PayPal dobite na spletni strani https://www.paypal.com/si .

Ta mesec mi zapade kartica. Kje dobim novo?

Plačilne kartice Banke Koper imajo štiri oziroma tri letno veljavnost. Po poteku veljavnosti plačilne kartice oziroma v drugi polovici meseca pred zapadlostjo kartice, lahko uredite zamenjavo kartice v vaši poslovalnici Banke Koper. Veljavnost plačilne kartice je odtisnjena na sprednji strani kartice pod številko kartice (PAN). Vsaka plačilna kartica velja do zadnjega dne v mesecu, ki je odtisnjen na kartici.

Na primer odtis na sprednji strani kartice »Velja do/Valid thru 04/16« pomeni, da veljavnost plačilne kartice poteče 30. aprila 2016, novo kartico pa lahko prevzamete v poslovalnici že od 15.3.2016 dalje.

Kaj je limit porabe na kartici in kaj je dnevni limit porabe na kartici?

Limit porabe na kartici je mesečni limit porabe do katerega lahko imetnik kartice posluje s kartico. Pri vseh debetnih plačilnih karticah Banke Koper je mesečni limit porabe določen v okviru razpoložljivih sredstev na transakcijskem računu oziroma sredstev na predplačilni kartici. Pri vseh karticah z zamikom plačila pa se mesečni limit porabe določi na podlagi letnih prilivov posameznega imetnika.

Dnevni limiti na kartici so limiti v okviru katerih lahko imetnik kartice posluje s kartico v posameznem dnevu. Najvišji znesek dnevnega limita je omejen z zneskom limita porabe na kartici. Določajo se naslednji dnevni limiti na kartici:

 • Limit nakupov na POS terminalu: dnevni znesek nakupov na prodajnih mestih,
 • Limit nakupov na spletu: dnevni znesek nakupov na spletnih prodajnih mestih,
 • Limit dvigov gotovine na bankomatu: dnevni znesek dviga gotovine na bankomatih,
 • Limit dvigov gotovine na POS terminalu: dnevni znesek dviga gotovine na okencih bank.

Katero dokumentacijo potrebujem za odobritev kreditne linije?

Pravne osebe:

 • Vlogo za odobritev kreditne linije s predstavitvijo podjetja oz. dejavnosti,
 • veljaven osebni dokument in izpisek z osebno davčno številko zakonitega zastopnika in ostalih pooblaščenih oseb,
 • računovodske izkaze za zadnja tri leta (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, razporeditev dobička) s poslovnim poročilom ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • pojasnila k računovodskim izkazom,
 • sklepne ugotovitve zadnjega revizijskega pregleda pri dolžniku, če je revizija opravljena (za podjetja, ki so zavezana reviziji),
 • dokumente, povezane z ureditvijo zavarovanja.

Zasebniki:

 • Vlogo za odobritev kreditne linije,
 • dovoljenje za opravljanje dejavnosti oz. odločbo o vpisu v ustrezni register, ki ga vodi pristojna organizacija (zdravniki, notarji, zobozdravniki, kmetje ipd.),
 • obrazec "Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti" skupaj z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za zadnja tri leta ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • potrdilo o plačanih davčnih obveznostih,
 • veljaven osebni dokument nosilca dejavnosti in pooblaščenih oseb ter izpisek z osebno davčno številko pooblaščenih oseb,
 • dokumente, povezane z ureditvijo zavarovanja.

Na kakšen način lahko zavarujete kreditno linijo (odvisno od vrste kreditne linije)?

Oblika zavarovanja je odvisna od vaše bonitete pri Intesi Sanpaolo Bank, od zneska in vrste kreditne linije (kreditna linija do enega leta, kreditna linija na odpoklic, kreditna linija na računu terjatev).

Osnovna in hkrati obvezna oblika zavarovanja so menice. Poleg menic so možne naslednje oblike zavarovanj:

 • bančna vloga ali denarju podoben instrument,
 • zastava vrednostnih papirjev,
 • zastava enot premoženja investicijskih skladov,
 • zastava nepremičnin ali premičnin,
 • odstop denarnih terjatev v zavarovanje,
 • zavarovanje pri zavarovalnici,
 • poroštvo,
 • garancije,
 • ostale oblike, ki pomenijo ustrezno kritje za kreditno tveganje.

Kakšne so obresti in od česa je odvisna višina obrestne mere (odvisno od vrste obrestne mere)?

Obrestovanje je možno z različnimi obrestnimi merami, in sicer z:

 • nominalno fiksno obrestno mero,
 • nominalno spremenljivo obrestno mero.

Višina obrestne mere je odvisna od bonitete podjetja oz. zasebnika, poslovnega sodelovanja z Banko Intesa Sanpaolo d. d. in ponujene oblike zavarovanja. Objavljene obrestne mere so izhodiščne. Končna obrestna mera je odvisna od zgoraj navedenih kriterijev.

Katero dokumentacijo potrebujete za odobritev kreditne linije?

Pravne osebe:

 • Vlogo za odobritev kreditne linije s predstavitvijo podjetja oz. dejavnosti,
 • veljaven osebni dokument in izpisek z osebno davčno številko zakonitega zastopnika in ostalih pooblaščenih oseb,
 • računovodske izkaze za zadnja tri leta (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, razporeditev dobička) s poslovnim poročilom ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • pojasnila k računovodskim izkazom,
 • sklepne ugotovitve zadnjega revizijskega pregleda pri dolžniku, če je revizija opravljena (za podjetja, ki so zavezana reviziji),
 • dokumente, povezane z ureditvijo zavarovanja.

Zasebniki:

 • Vlogo za odobritev kreditne linije,
 • dovoljenje za opravljanje dejavnosti oz. odločbo o vpisu v ustrezen register, ki ga vodi pristojna organizacija (zdravniki, notarji, zobozdravniki, kmetje ipd.),
 • obrazec "Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti" skupaj z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za zadnja tri leta ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • potrdilo o plačanih davčnih obveznostih,
 • veljaven osebni dokument nosilca dejavnosti in pooblaščenih oseb ter izpisek z osebno davčno številko pooblaščenih oseb,
 • dokumente, povezane z ureditvijo zavarovanja.

Na kakšen način lahko zavarujete kreditno linijo?

Oblika zavarovanja je odvisna od vaše bonitete pri Intesi Sanpaolo Bank in od višine zneska.

Osnovna in hkrati obvezna oblika zavarovanja so menice. Kot dodatno zavarovanje so predvidene enostavnejše oblike zavarovanja kot so:

 • poroštvo,
 • zastava bančne vloge ali denarju podoben instrument,
 • odstop denarnih terjatev v zavarovanje,
 • zavarovanje pri zavarovalnici.
 • ostale oblike, ki pomenijo ustrezno kritje za kreditno tveganje

 

Kakšne so obresti in od česa je odvisna višina obrestne mere?

Obrestovanje je možno z različnimi obrestnimi merami, in sicer z:

 • nominalno fiksno obrestno mero,
 • nominalno spremenljivo obrestno mero.

Višina obrestne mere je odvisna od bonitete podjetja oz. zasebnika, poslovnega sodelovanja z Banko Intesa Sanpaolo d. d. in ponujene oblike zavarovanja.

Objavljene obrestne mere so izhodiščne. Končna obrestna mera je odvisna od zgoraj navedenih kriterijev.

Kakšna je lahko ročnost kreditne linije?

V okviru enega leta lahko izbirate med različnimi ročnostmi npr. za obdobje 3 mesecev, 6 mesecev ...

Glede na ročnost se razlikuje tudi izhodiščna obrestna mera.

Kateri stroški so predvideni pri kreditni liniji?

Predvideni so enkratni stroški odobritve in mesečno nadomestilo za rezervacijo sredstev. Če je kreditna linija zavarovana z zastavo premičnim ali nepremičnin pa se dodatno zaračunajo tudi stroški za ureditev zavarovanja.

Katero dokumentacijo potrebujete za odobritev kreditne linije na odpoklic?

Pravne osebe:

 • Vlogo za odobritev kreditne linije s predstavitvijo podjetja oz. dejavnosti,
 • veljaven osebni dokument in izpisek z osebno davčno številko zakonitega zastopnika in ostalih pooblaščenih oseb,
 • računovodske izkaze za zadnja tri leta (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, razporeditev dobička) s poslovnim poročilom ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • pojasnila k računovodskim izkazom,
 • sklepne ugotovitve zadnjega revizijskega pregleda pri dolžniku, če je revizija opravljena (za podjetja, ki so zavezana reviziji),
 • dokumente, povezane z ureditvijo zavarovanja.

Zasebniki:

 • Vlogo za odobritev kreditne linije,
 • dovoljenje za opravljanje dejavnosti oz. odločbo o vpisu v ustrezen register, ki ga vodi pristojna organizacija (zdravniki, notarji, zobozdravniki, kmetje ipd.),
 • obrazec "Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti" skupaj z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za zadnja tri leta ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • potrdilo o plačanih davčnih obveznostih,
 • veljaven osebni dokument nosilca dejavnosti in pooblaščenih oseb ter izpisek z osebno davčno številko pooblaščenih oseb,
 • dokumente, povezane z ureditvijo zavarovanja.

 

Na kakšen način lahko zavarujete kreditno linijo na odpoklic?

Oblika zavarovanja je odvisna od vaše bonitete pri Intesi Sanpaolo Bank in od višine zneska.

Osnovna in hkrati obvezna oblika zavarovanja so menice. Kot dodatno zavarovanje so predvidene enostavnejše oblike zavarovanja kot so:

 • poroštvo,
 • bančna vloga ali denarju podoben instrument,
 • odstop oz. zastava denarnih terjatev v zavarovanje,
 • zavarovanje pri zavarovalnici,
 • ostale oblike, ki pomenijo ustrezno kritje za kreditno tveganje.

Kakšne so obresti in od česa je odvisna višina obrestne mere?

Kreditna linija na odpoklic se obrestuje z  nominalno spremenljivo obrestno mero. Višina obrestne mere je odvisna od bonitete podjetja oz. zasebnika, poslovnega sodelovanja z Banko Intesa Sanpaolo d. d. in ponujene oblike zavarovanja.

Objavljene obrestne mere so izhodiščne. Končna obrestna mera je odvisna od zgoraj navedenih kriterijev.

Kateri stroški so predvideni pri kreditni liniji?

Predvideni so enkratni stroški odobritve in mesečno nadomestilo na neizkoriščeni znesek kreditne linije. Če je kreditna linija zavarovana z zastavo premičnim ali nepremičnin pa se dodatno zaračunajo tudi stroški za ureditev zavarovanja.

Kaj pomeni na odpoklic pogodbe?

Odpoklic pomeni odstop oz. odpoved pogodbe

Odpoklic je možen s strani obeh pogodbenih strank, s strani banke in s strani komitenta.

V katerih primerih banka oz. komitent odpokliče (odpove) pogodbo?

Banka – v primerih:

 • nespoštovanja oz. neizpolnjevanja pogodbenih določil s strani stranke (neporavnavanje obveznosti, posredovanje neresničnih podatkov, neobveščanje banke,…),
 • nestrinjanja oz. nesoglasja stranke s spremenjenimi pogoji skladno s pogodbo (npr. sprememba obrestne mere, tarife, zahteve po dodatnem zavarovanju,…),
 • objektivnih razlogov za katere banka ocenjuje, da predstavljajo povečan riziko in verjetnost neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti stranke (npr. plačilna nesposobnost, prezadolženost, insolventnost, bistveno zmanjšanje kapitala ali premoženja, blokacije računov,…).                

Komitent – v primeru:

 • da ne namerava kreditne linije nadalje koristiti (uporabljati) in jo želi v celoti vrniti.

V primeru odpoklica (odpovedi) pogodbe, v kolikšnem času se zahteva vračilo kreditne linije in na kakšen način je komitent o tem seznanjena?

O opredelitvi končnega roka za vračilo kreditne linije je komitent seznanjen s posebnim pisnim obvestilom, v katerem mu banka dodeli skrajni rok za vračilo, to je praviloma največ do 30 koledarskih dni. V tem času mora komitent poravnati celoten znesek koriščene kreditne linije, skupaj z obrestmi in morebitnimi drugimi terjatvami. V primeru, da komitent ne potrebuje več likvidnostnih sredstev iz naslova kreditne linije, banko o tem obvesti in vrne celotni znesek koriščene kreditne linije, skupaj z obrestmi in morebitnimi drugimi terjatvami.

Katero dokumentacijo potrebujem za odobritev kredita?

 Pravne osebe:

 • vloga.pdf za odobritev financiranja s predstavitvijo podjetja oz. dejavnosti,
 • veljavni osebni dokument in izpisek z osebno davčno številko zakonitega zastopnika in ostalih pooblaščenih oseb,
 • računovodski izkaze za zadnja tri leta (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, razporeditev dobička) s poslovnim poročilom ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • pojasnila k računovodskim izkazom,
 • sklepne ugotovitve zadnjega revizijskega pregleda pri dolžniku, če je revizija opravljena (za podjetja, ki so zavezana reviziji),
 • dokumenti povezani z ureditvijo zavarovanja,
 • dokumenti povezani z namenom financiranja.

Zasebniki:

 • vloga.pdf  za odobritev financiranja,
 • dovoljenje za opravljanje dejavnosti oz. odločbo o vpisu v ustrezen register, ki ga vodi pristojna organizacija (zdravniki, notarji, zobozdravniki, kmetje,...),
 • obrazec "Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti" skupaj z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za zadnja tri leta ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • potrdilo o plačanih davčnih obveznostih,
 • veljavni osebni dokument nosilca dejavnosti in pooblaščenih oseb ter izpisek z osebno davčno številko pooblaščenih oseb,
 • dokumenti povezani z ureditvijo zavarovanja,
 • dokumenti povezani z namenom financiranja.

Na kakšen način lahko zavarujem kredit?

Oblika zavarovanja je odvisna od vaše bonitete pri Banki Koper, od zneska in ročnosti kredita ter od namena kreditiranja.

Osnovna in hkrati obvezna oblika zavarovanja so menice. Poleg menic so možne naslednje oblike zavarovanj:

 • bančna vloga ali denarju podoben instrument,
 • zastava vrednostnih papirjev,
 • zastava enot premoženja investicijskih skladov,
 • zastava nepremičnin ali premičnin,
 • odstop oz. zastava denarnih terjatev v zavarovanje,
 • zavarovanje pri zavarovalnici,
 • poroštvo,
 • garancije,
 • ostale oblike, ki pomenijo ustrezno kritje za kreditno tveganje.

Kakšne so obresti in od česa je odvisna višina obrestne mere?

Obrestovanje je možno z različnimi obrestnimi merami (v odvisnosti od vrste kredita):

 • nominalna fiksna obrestna mera,
 • nominalna spremenljiva obrestna mera,
 • referenčna obrestna mera, ki je vezana na EURIBOR.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je medbančna obrestna mera, po kateri si reprezentativne banke iz evro območja medsebojno ponujajo depozite (posojajo denar) za določeno ročnost.


Višina obrestne mere je odvisna od:

 • bonitete podjetja oz. zasebnika,
 • poslovnega sodelovanja z Banko Koper d.d.,
 • ročnosti kredita,
 • ponujene oblike zavarovanja.

Za posamezne vrste kreditov so objavljene izhodiščne obrestne mere. Končna obrestna mera je odvisna od zgoraj navedenih kriterijev.

Na kakšen način lahko poravnam kreditne obveznosti?

Mesečno odplačilo kredita je enostavno izvedljivo, brez zamujanja rokov, s prihrankom časa, brez provizij in na določen dan.  Z novim bančnim produktom AVTOMATSKA BREMENITEV lahko pravne osebe in zasebniki enostavno poravnavate kreditne obveznosti. Več informacij dobite v poslovalnicah banke oziroma pri vašem bančnem skrbniku.

Poleg redne dokumentacije katere dokumente potrebujem za odobritev investicijskega kredita oz. kredita za financiranje osnovnih sredstev?

Dokumentacija je odvisna od namena financiranja (npr. ali kupujete oz. gradite poslovni prostor, kupujete stroje za dejavnost, komercialna vozila,…); glede na to, se dodatno zahteva:

 • Investicijski oz. poslovni načrt
 • Denarni tok
 • Kupoprodajno pogodbo
 • Gradbeno dovoljenje
 • fakture
 • drugo.


Redna dokumentacija je sledeča:

Pravne osebe:

 • vloga.pdf za odobritev financiranja s predstavitvijo podjetja oz. dejavnosti,
 • veljavni osebni dokument in izpisek z osebno davčno številko zakonitega zastopnika in ostalih pooblaščenih oseb,
 • računovodski izkazi za zadnja tri leta (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, razporeditev dobička) s poslovnim poročilom ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • pojasnila k računovodskim izkazom,
 • sklepne ugotovitve zadnjega revizijskega pregleda pri dolžniku, če je revizija opravljena (za podjetja, ki so zavezana reviziji),
 • dokumenti povezane z ureditvijo zavarovanja.

Zasebniki:

 

 • vloga.pdf  za odobritev financiranja,
 • dovoljenje za opravljanje dejavnosti oz. odločbo o vpisu v ustrezen register, ki ga vodi pristojna organizacija (zdravniki, notarji, zobozdravniki, kmetje,...),
 • obrazec "Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti" skupaj z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za zadnja tri leta ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • potrdilo o plačanih davčnih obveznostih,
 • veljavni osebni dokument nosilca dejavnosti in pooblaščenih oseb ter izpisek z osebno davčno številko pooblaščenih oseb,
 • dokumenti povezane z ureditvijo zavarovanja.
   

 

Na kakšen način lahko zavarujem investicijski kredit oz. kredit za financiranje osnovnih sredstev?

Oblika zavarovanja je odvisna od vaše bonitete pri Banki Koper, od zneska in ročnosti kredita ter od namena kreditiranja.

Osnovna in hkrati obvezna oblika zavarovanja so menice. Glede na namen financiranje se dodatno zahteva:

 • zastavo nepremičnin ali premičnin,
 • bančna vloga ali denarju podoben instrument,
 • odstop oz. zastava denarnih terjatev v zavarovanje,
 • poroštvo,
 • garancije,
 • ostale oblike, ki pomenijo ustrezno kritje za kreditno tveganje.

Kakšne so obresti in od česa je odvisna višina obrestne mere?

Investicijski kredit oz. kredit za financiranje osnovnih sredstev se lahko obrestuje z:

 • referenčno obrestno mero (EURIBOR+pribitek)

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je medbančna obrestna mera, po kateri si reprezentativne banke iz evro območja medsebojno ponujajo depozite (posojajo denar) za določeno ročnost.

Višina obrestne mere je odvisna od:

 • bonitete podjetja oz. zasebnika,
 • poslovnega sodelovanja z Banko Koper d.d.,
 • ročnosti kredita,
 • ponujene oblike zavarovanja.

Objavljene obrestne mere so izhodiščne. Končna obrestna mera je odvisna od zgoraj navedenih kriterijev.

Na kakšen način lahko poravnam kreditne obveznosti?

Mesečno odplačilo kredita je enostavno izvedljivo, brez zamujanja rokov, s prihrankom časa, brez provizij in na določen dan.  Z novim bančnim produktom AVTOMATSKA BREMENITEV lahko pravne osebe in zasebniki enostavno poravnavate kreditne obveznosti. Več informacij dobite v poslovalnicah banke oziroma pri vašem bančnem skrbniku.

Poleg redne dokumentacije potrebujem še dodatno dokumentacijo za koriščenje kredita?

Krediti za financiranje obratnih sredstev so nenamenski, zato dodatne dokumentacije ne potrebujete.

Redna dokumentacija je sledeča:

Pravne osebe:

 • vloga.pdf za odobritev financiranja s predstavitvijo podjetja oz. dejavnosti,
 • veljavni osebni dokument in izpisek z osebno davčno številko zakonitega zastopnika in ostalih pooblaščenih oseb,
 • računovodski izkazi za zadnja tri leta (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, razporeditev dobička) s poslovnim poročilom ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • pojasnila k računovodskim izkazom,
 • sklepne ugotovitve zadnjega revizijskega pregleda pri dolžniku, če je revizija opravljena (za podjetja, ki so zavezana reviziji),
 • dokumenti povezani z ureditvijo zavarovanja. 

Zasebniki:

 • vloga.pdf  za odobritev financiranja,
 • dovoljenje za opravljanje dejavnosti oz. odločbo o vpisu v ustrezen register, ki ga vodi pristojna organizacija (zdravniki, notarji, zobozdravniki, kmetje,...),
 • obrazec "Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti" skupaj z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za zadnja tri leta ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • potrdilo o plačanih davčnih obveznostih,
 • veljavni osebni dokument nosilca dejavnosti in pooblaščenih oseb ter izpisek z osebno davčno številko pooblaščenih oseb,
 • dokumenti, povezani z ureditvijo zavarovanja.

Na kakšen način lahko zavarujem kredit?

Oblika zavarovanja je odvisna od vaše bonitete pri Banki Koper, od zneska in ročnosti kredita.

Osnovna in hkrati obvezna oblika zavarovanja so menice. Poleg menic so možne naslednje oblike zavarovanj:

 • bančna vloga ali denarju podoben instrument,
 • zastava vrednostnih papirjev,
 • zastava enot premoženja investicijskih skladov,
 • zastava nepremičnin ali premičnin,
 • odstop oz. zastava denarnih terjatev v zavarovanje,
 • zavarovanje pri zavarovalnici,
 • poroštvo,
 • garancije,
 • ostale oblike, ki pomenijo ustrezno kritje za kreditno tveganje.

Kakšne so obresti in od česa je odvisna višina obrestne mere?

Krediti za financiranje obratnih sredstev se lahko obrestuje z:

 • referenčno obrestno mero (EURIBOR+pribitek)


EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je medbančna obrestna mera, po kateri si reprezentativne banke iz evro območja medsebojno ponujajo depozite (posojajo denar) za določeno ročnost.

Višina obrestne mere je odvisna od:

 • bonitete podjetja oz. zasebnika,
 • poslovnega sodelovanja z Banko Koper d.d.,
 • ročnosti kredita,
 • ponujene oblike zavarovanja.

Objavljene obrestne mere so izhodiščne. Končna obrestna mera je odvisna od zgoraj navedenih kriterijev.

Kaj pomeni večkratno koriščenje in vračilo kredita?

V banki se želimo prilagoditi vašim potrebam in željam, zato vam nudimo tudi možnost kombinacije večkratnega koriščenja in večkratnega vračila kredita. Večkratno koriščenje kredita vam omogoča koriščenje kredita kadarkoli v celotnem obdobju trajanja kredita, skladno z vašimi potrebami po likvidnih sredstvih. Znesek kredita, ki ga želite koristiti je potrebno najaviti banki. Banka vam sredstva nakaže na vaš transakcijski račun. 
Večkratno vračilo kredita pomeni, da so vplačila običajno večkratna in časovno različna. Vračilo kredita se lahko izvede kadar koli v celotnem obdobju trajanja kredita.  Vrnjeni znesek kredita lahko v času njegove veljavnosti ponovno koristite in vračate. To so tako imenovani revolving krediti oz. krediti z možnostjo večkratnega koriščenja in vračila.

Na kakšen način lahko poravnam kreditne obveznosti?

Mesečno odplačilo kredita je enostavno izvedljivo, brez zamujanja rokov, s prihrankom časa, brez provizij in na določen dan.  Z novim bančnim produktom AVTOMATSKA BREMENITEV lahko pravne osebe in zasebniki enostavno poravnavate kreditne obveznosti. Več informacij dobite v poslovalnicah banke oziroma pri vašem bančnem skrbniku.

Katero dokumentacijo potrebujem?

Če že poslujete z Banko Koper in imate redno dokumentacijo že pri nas, je treba poleg vloge za odkup terjatev priložiti še dokazilo o obstoju terjatve in višini le-te.

Redna dokumentacija je sledeča:

Pravne osebe:

 • vloga.pdf za odobritev financiranja s predstavitvijo podjetja oz. dejavnosti,
 • veljavni osebni dokument in izpisek z osebno davčno številko zakonitega zastopnika in ostalih pooblaščenih oseb,
 • računovodski izkazi za zadnja tri leta (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, razporeditev dobička) s poslovnim poročilom ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • pojasnila k računovodskim izkazom,
 • sklepne ugotovitve zadnjega revizijskega pregleda pri dolžniku, če je revizija opravljena (za podjetja, ki so zavezana reviziji),
 • dokumenti povezani z ureditvijo zavarovanja.

Zasebniki:

 • vloga.pdf  za odobritev financiranja,
 • dovoljenje za opravljanje dejavnosti oz. odločbo o vpisu v ustrezen register, ki ga vodi pristojna organizacija (zdravniki, notarji, zobozdravniki, kmetje,...),
 • obrazec "Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti" skupaj z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za zadnja tri leta ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • potrdilo o plačanih davčnih obveznostih,
 • veljavni osebni dokument nosilca dejavnosti in pooblaščenih oseb ter izpisek z osebno davčno številko pooblaščenih oseb,
 • dokumenti povezani z ureditvijo zavarovanja.

Ali je treba ta posel zavarovati?

Oblika zavarovanja je odvisna od vaše bonitete pri Banki Koper, od bonitete dolžnika, od ročnosti terjatve in zneska le-te.
Osnovna in hkrati obvezna oblika zavarovanja so menice. Poleg menic so možne naslednje oblike zavarovanj:

 • bančna vloga ali denarju podoben instrument,
 • zastava vrednostnih papirjev,
 • zastava enot premoženja investicijskih skladov,
 • zastava nepremičnin ali premičnin,
 • odstop denarnih terjatev v zavarovanje,
 • zavarovanje pri zavarovalnici,
 • poroštvo,
 • garancije,
 • ostale oblike, ki pomenijo ustrezno kritje za kreditno tveganje.

Kaj se zgodi v primeru, da dolžnik ob zapadlosti terjatve ne poravna svojih obveznosti?

V kolikor dolžnik ob zapadlosti terjatev ne poravna, preide obveznost za plačilo terjatve nazaj na prodajalca.

Ali mora dolžnik privoliti v odkup terjatev?

Za prenos vaše terjatve na banko ni potrebna dolžnikova privolitev, vendar ga morate o odstopu obvestiti (obvestilo pripravi banka), saj dolžnik terjatev ob zapadlosti poravna banki.

Kaj vpliva na izračun diskonta?

V izračunu diskonta, ki za vas (poleg enkratnega nadomestila za obdelavo zahtevka za odkup terjatev) predstavlja strošek odkupa terjatve, upoštevamo vašo obrestno mero, ki jo dosegate pri banki za namen kratkoročnega financiranja in dejansko število dni od dneva prodaje terjatve do dneva zapadlosti le-te.

Katere pogodbene stranke nastopajo pri odkupu terjatev?

Pri odkupu terjatev nastopata dve stranki:

 • odstopnik oziroma prodajalec terjatve (prodajalec blaga ali storitev, torej upnik terjatve),
 • prevzemnik oziroma kupec terjatve (banka).

Dolžnik, ki mora terjatev poravnati, ne nastopa v vlogi pogodbene stranke.

Katero dokumentacijo potrebujem?

Če že poslujete z Banko Koper in imate redno dokumentacijo že pri nas, je treba poleg vloge za odkup terjatev priložiti še dokazilo o obstoju terjatve in višini le-te.

Redna dokumentacija je sledeča:

Pravne osebe:

 • vloga.pdf za odobritev financiranja s predstavitvijo podjetja oz. dejavnosti,
 • veljavni osebni dokument in izpisek z osebno davčno številko zakonitega zastopnika in ostalih pooblaščenih oseb,
 • računovodski izkazi za zadnja tri leta (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, razporeditev dobička) s poslovnim poročilom ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • pojasnila k računovodskim izkazom,
 • sklepne ugotovitve zadnjega revizijskega pregleda pri dolžniku, če je revizija opravljena (za podjetja, ki so zavezana reviziji),
 • dokumenti povezani z ureditvijo zavarovanja.

Zasebniki:

 • vloga.pdf  za odobritev financiranja,
 • dovoljenje za opravljanje dejavnosti oz. odločbo o vpisu v ustrezen register, ki ga vodi pristojna organizacija (zdravniki, notarji, zobozdravniki, kmetje,...),
 • obrazec "Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti" skupaj z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za zadnja tri leta ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • potrdilo o plačanih davčnih obveznostih,
 • veljavni osebni dokument nosilca dejavnosti in pooblaščenih oseb ter izpisek z osebno davčno številko pooblaščenih oseb,
 • dokumenti povezani z ureditvijo zavarovanja.

Ali je potrebno ta posel zavarovati?

Oblika zavarovanja je odvisna od vaše bonitete pri Banki Koper, od bonitete dolžnika ter od ročnosti terjatve in zneska terjatve.
Osnovna in hkrati obvezna oblika zavarovanja so menice. Poleg menic so možne naslednje oblike zavarovanj:

 • bančna vloga ali denarju podoben instrument,
 • zastava vrednostnih papirjev,
 • zastava enot premoženja investicijskih skladov,
 • zastava nepremičnin ali premičnin,
 • odstop denarnih terjatev v zavarovanje,
 • zavarovanje pri zavarovalnici,
 • poroštvo,
 • garancije,
 • ostale oblike, ki pomenijo ustrezno kritje za kreditno tveganje.

Kaj vpliva na izračun diskonta?

V izračunu diskonta, ki za vas predstavlja (poleg enkratnega nadomestila za obdelavo zahtevka za odkup terjatev) strošek odkupa terjatve, upoštevamo vašo obrestno mero, ki jo dosegate pri banki za namen kratkoročnega financiranja in dejansko število dni od dneva prodaje terjatve do dneva njene zapadlosti.

Ali mora dolžnik privoliti v odkup akreditivnih terjatev in ali ga moram o tem obvestiti?

Za prenos terjatve ni potrebna dolžnikova privolitev, saj bo v vsakem primeru akreditivna banka terjatev nakazala na upnikovo, torej našo banko. Ravno tako ni potrebno obveščanje dolžnika oz. akreditivne banke o prodaji akreditivne terjatve.

Katere pogodbene stranke nastopajo pri odkupu akreditivnih terjatev?

Izvoznik kot upnik odstopi banki terjatev iz naslova predloženih dokumentov iz naziva loro akreditiva, odprtega s strani tuje banke in postane odstopnik-prodajalec terjatve.

S sklenjeno pogodbo o odkupu akreditivnih terjatev se tako prenesejo terjatve, ki izhajajo iz naslova akreditiva, na prevzemnika oz. kupca Banka Koper.

S pogodbo se upnik (odstopnik oz. prodajalec terjatve) zaveže, da bo za opravljeno storitev (odkup akreditivne terjatve) izplačal prevzemniku oziroma kupcu terjatve banki diskont in stroške odkupa. Banka torej nakaže prodajalcu kupnino, znižano za znesek diskonta in nadomestila za obdelavo zahtevka za odkup terjatev.

Kdaj se lahko zaprosi banko za odkup akreditivne terjatve in kaj se zgodi v kolikor akreditiv ob zapadlosti ni plačan?

Banka odkupi akreditivno terjatev, ko so sprejeti dokumenti in potrjena valuta plačila s strani banke, ki je po nalogu dolžnika akreditiv izdala. V kolikor banka, ki je odprla akreditiv v korist prodajalca ob dospelosti oz. zapadlosti le-tega ne poravna, preide obveznost za plačilo akreditivne terjatve nazaj na prodajalca.     
Ko Banka Koper prejeti akreditiv potrdi, so za odkup akreditivne terjatve dovolj ustrezni dokumenti, sprejeti s strani Banke Koper. S tem ko akreditiv potrdimo namreč prevzamemo obvezo plačila ob dostavi pravilnih akreditivnih dokumentov, zato tudi v primeru neplačila akreditivne terjatve ne zahtevamo plačila od prodajalca.

Katero dokumentacijo potrebujem?

Če že poslujete z Banko Koper in imate redno dokumentacijo že pri nas, je poleg vloge za odkup terjatve bistvena menica, ki je predmet prodaje oz. odkupa (ki ne sme vsebovati klavzule brez obveznosti in klavzule o prepovedi prenosljivosti) ter pooblastilo za unovčenje menic (nepreklicno in brezpogojno pooblastilo banki, za izplačilo menice v breme računa dolžnika - izdajatelja menice).

Redna dokumentacija je sledeča:

Pravne osebe:

 • vloga.pdf za odobritev financiranja s predstavitvijo podjetja oz. dejavnosti,
 • veljavni osebni dokument in izpisek z osebno davčno številko zakonitega zastopnika in ostalih pooblaščenih oseb,
 • računovodski izkazi za zadnja tri leta (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, razporeditev dobička) s poslovnim poročilom ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • pojasnila k računovodskim izkazom,
 • sklepne ugotovitve zadnjega revizijskega pregleda pri dolžniku, če je revizija opravljena (za podjetja, ki so zavezana reviziji),
 • dokumenti povezani z ureditvijo zavarovanja.

Zasebniki:

 • vloga.pdf  za odobritev financiranja,
 • dovoljenje za opravljanje dejavnosti oz. odločbo o vpisu v ustrezen register, ki ga vodi pristojna organizacija (zdravniki, notarji, zobozdravniki, kmetje,...),
 • obrazec "Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti" skupaj z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za zadnja tri leta ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • potrdilo o plačanih davčnih obveznostih,
 • veljavni osebni dokument nosilca dejavnosti in pooblaščenih oseb ter izpisek z osebno davčno številko pooblaščenih oseb,
 • dokumenti povezani z ureditvijo zavarovanja.

Ali je potrebno ta posel zavarovati?

Oblika zavarovanja je odvisna od vaše bonitete pri Banki Koper, od bonitete dolžnika ter od ročnosti terjatve in zneska terjatve.
Osnovna in hkrati obvezna oblika zavarovanja so menice. Poleg menic so možne naslednje oblike zavarovanj:

 • bančna vloga ali denarju podoben instrument,
 • zastava vrednostnih papirjev,
 • zastava enot premoženja investicijskih skladov,
 • zastava nepremičnin ali premičnin,
 • odstop denarnih terjatev v zavarovanje,
 • zavarovanje pri zavarovalnici,
 • poroštvo,
 • garancije,
 • ostale oblike, ki pomenijo ustrezno kritje za kreditno tveganje.

Kaj vpliva na izračun diskonta?

V izračunu diskonta, ki za vas predstavlja (poleg enkratnega nadomestila za obdelavo zahtevka za odkup terjatev) strošek odkupa terjatve, upoštevamo vašo obrestno mero, ki jo dosegate pri banki za namen kratkoročnega financiranja in dejansko število dni od dneva prodaje terjatve do dneva njene zapadlosti.

Kaj se zgodi, če obveznost s strani meničnega dolžnika ni plačana?

Če glavni menični dolžnik obveznosti ne plača, jo lahko banka terja od prodajalca menične terjatve.

Kaj pomeni indosament?

Indosament je pisna izjava imetnika menice (upnika), s katero prenese menične pravice na neko drugo osebo (v vašem primeru na banko). Pri indosamentu moramo biti pozorni, da indosant (stari menični upnik) v indosamentu ne pripiše klavzul "brez obveznosti" ali "brez regresa".

Prenos menične terjatve na banko se uredi s popolnim indosamentom na hrbtni strani menice, ki vsebuje:

 • klavzulo o prenosu,
 • ime novega meničnega upnika oz. kupca terjatve (indosatarja) Banke Koper,
 • podpis dosedanjega meničnega upnika oz. prodajalca terjatve (indosanta), ter
 • datum in kraj prenosa.

Ali mora glavni menični dolžnik privoliti v odkup menične terjatve in ali ga moram o tem obvestiti?

Prodajalec menične terjatve ni zavezan obvestiti meničnega dolžnika o prodaji terjatve. Prenos se uredi z indosamentom, ki je razviden iz same menice, zato samo obvestilo nima pomena.

Katere dokumente potrebujem za odobritev financiranja (splošno – v odvisnosti od vrste financiranja)?

 Pravne osebe:
 • vlogo.pdf za odobritev financiranja s predstavitvijo podjetja oz. dejavnosti,
 • veljavni osebni dokument in izpisek z osebno davčno številko zakonitega zastopnika in ostalih pooblaščenih oseb,
 • računovodske izkaze za zadnja tri leta (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, razporeditev dobička) s poslovnim poročilom ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • pojasnila k računovodskim izkazom,
 • sklepne ugotovitve zadnjega revizijskega pregleda pri dolžniku, če je revizija opravljena (za podjetja, ki so zavezana reviziji),
 • dokumente povezane z ureditvijo zavarovanja,
 • dokumente povezane z namenom financiranja.

Zasebniki:

 • vlogo.pdf  za odobritev financiranja,
 • dovoljenje za opravljanje dejavnosti oz. odločbo o vpisu v ustrezen register, ki ga vodi pristojna organizacija (zdravniki, notarji, zobozdravniki, kmetje,...),
 • obrazec "Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti" skupaj z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za zadnja tri leta ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • potrdilo o plačanih davčnih obveznostih,
 • veljavni osebni dokument nosilca dejavnosti in pooblaščenih oseb ter izpisek z osebno davčno številko pooblaščenih oseb,
 • dokumente, povezane z ureditvijo zavarovanja,
 • dokumente povezane z namenom financiranja.

Kaj lahko ponudim kot obliko zavarovanja?

Osnovna in hkrati obvezna oblika zavarovanja so menice. Poleg menic so možne naslednje oblike zavarovanj:

 • bančna vloga ali denarju podoben instrument,
 • zastava vrednostnih papirjev,
 • zastava enot premoženja investicijskih skladov,
 • zastava nepremičnin ali premičnin,
 • odstop denarnih terjatev v zavarovanje,
 • zavarovanje pri zavarovalnici,
 • poroštvo,
 • garancije,
 • ostale oblike, ki pomenijo ustrezno kritje za kreditno tveganje.

Kako se obrestuje kredit?

V odvisnosti od vrste financiranja je obrestovanje možno z različnimi vrstami obrestnih mer, in sicer:

 • nominalna fiksna obrestna mera,
 • nominalna spremenljiva obrestna mera,
 • referenčna obrestna mera, ki je vezana na EURIBOR

Od česa je odvisna višina obrestne mere?

Višina obrestne mere je odvisna od:

 • bonitete podjetja oz. zasebnika,
 • poslovnega sodelovanja z Banko Koper d.d.,
 • ročnosti financiranja,
 • ponujene oblike zavarovanja.

Za posamezne oblike financiranja so objavljene izhodiščne obrestne mere. Končna obrestna mera je odvisna od zgoraj navedenih kriterijev.

Kaj je EURIBOR?

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je medbančna obrestna mera, po kateri si reprezentativne banke iz evro območja medsebojno ponujajo depozite (posojajo denar) za določeno ročnost.

Na kakšen način lahko poravnam kreditne obveznosti?

Mesečno odplačilo kredita je enostavno izvedljivo, brez zamujanja rokov, s prihrankom časa, brez provizij in na določen dan.  Z novim bančnim produktom AVTOMATSKA BREMENITEV lahko pravne osebe in zasebniki enostavno poravnavate kreditne obveznosti. Več informacij dobite v poslovalnicah banke oziroma pri vašem bančnem skrbniku.

Poleg redne dokumentacije, katere dokumente potrebujem za odobritev kreditne linije na računu terajtev?

Poleg redne dokumentacije se dodatno zahteva še ustrezne fakture, ki jih zastavite oz. odstopite v zavarovanje v korist Banke Koper in so poleg tega osnova za koriščenje sredstev kreditne linije.

Redna dokumentacija je sledeča:

Pravne osebe:

 • vloga.pdf za odobritev financiranja s predstavitvijo podjetja oz. dejavnosti,
 • veljavni osebni dokument in izpisek z osebno davčno številko zakonitega zastopnika in ostalih pooblaščenih oseb,
 • računovodski izkazi za zadnja tri leta (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, razporeditev dobička) s poslovnim poročilom ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • pojasnila k računovodskim izkazom,
 • sklepne ugotovitve zadnjega revizijskega pregleda pri dolžniku, če je revizija opravljena (za podjetja, ki so zavezana reviziji),
 • dokumente povezane z ureditvijo zavarovanja.

Zasebniki:

 • vloga.pdf  za odobritev financiranja,
 • dovoljenje za opravljanje dejavnosti oz. odločbo o vpisu v ustrezen register, ki ga vodi pristojna organizacija (zdravniki, notarji, zobozdravniki, kmetje,...),
 • obrazec "Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti" skupaj z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za zadnja tri leta ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • potrdilo o plačanih davčnih obveznostih,
 • veljavni osebni dokument nosilca dejavnosti in pooblaščenih oseb ter izpisek z osebno davčno številko pooblaščenih oseb,
 • dokumenti povezane z ureditvijo zavarovanja. 

Kaj je osnova za določitev zneska kreditne linije na računu terjatev?

Znesek kreditne linije se določi na podlagi predvidenega zneska izdanih faktur z odloženim rokom plačila, ki jih bom odstopil v zavarovanje oz. zastavil v korist banke. Višina zneska je odvisna tudi od: bonitete podjetja in zasebnika, poslovnega sodelovanja z Banko Koper in kreditne sposobnosti.

Kako se postopa v primeru, da osnovni dolžnik svoje obveznosti na dan zapadlosti fakture ne poravna?

V kolikor osnovni dolžnik svoje obveznosti ne poravna pravočasno in v celoti, jo moram skladno s Pogodbo o kreditni liniji na računu terjatev poravnati sam, kot uporabnik kreditne linije na računu terjatev.

Ali lahko posebni račun terjatev uporabljam za opravljanje plačilnih storitev?

Ne. S posebnim računom terjatev ne morem prosto razpolagati. Lahko razpolagam s sredstvi, ki mi jih banka na osnovi prejetih faktur nakaže na moj transakcijski račun.

Do kdaj lahko koristim kreditno linijo na računu terjatev?

Kreditna linija časovno ni omejena, zato jo lahko uporabljam, v kolikor redno dostavljam nove fakture in spoštuje obveznosti iz Pogodbe o kreditni liniji na računu terjatev, vse dokler jo potrebujem.

Kdaj lahko prosto razpolagam s sredstvi iz naslova izdanih faktur?

Ob dostavi posamezne fakture, banka izvede nakazilo določenega dela sredstev (praviloma 80 % vrednosti fakture) na moj transakcijski račun, s katerimi lahko takoj prosto razpolagam. Preostali del sredstev banka razporedi na moj transakcijski račun ob zapadlosti fakture, ki jo osnovni dolžnik poravna na posebni račun terjatev.

Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da bo banka posamezno fakturo sprejela in omogočila predčasno razpolaganje z denarnimi sredstvi na njeni osnovi?

Faktura mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • faktura je v valutu EUR,
 • faktura je veljavna, kar pomeni, da datum zapadlosti še ni nastopil (zapadlost oz. valuta plačila fakture je lahko največ 180 dni),
 • faktura je plačljiva na račun, odprt pri Banki Koper d.d.,
 • na fakturi mora biti zapisano in poudarjeno, da je faktura odstopljena v zavarovanje oziroma zastavljena v korist banke,
 • faktura je izdana dolžniku, ki ga banka potrdi.

Kakšne so obresti in od česa je odvisna višina obrestne mere?

Kreditna linija na računu terjatev se obrestuje z  nominalno spremenljivo obrestno mero. Višina obrestne mere je odvisna od vaše bonitete ter od poslovnega sodelovanja z Banko Koper.

Objavljene obrestne mere so izhodiščne. Končna obrestna mera je odvisna od zgoraj navedenih kriterijev.

Na kakšen način lahko zavarujem kreditno linijo na računu terjatev?

Osnovna in hkrati obvezna oblika zavarovanja so menice. Kreditna linija na računu terjatev je zavarovana z zastavo oz. odstopom terjatev iz naslova faktur. Le-te pa so tudi osnova za koriščenje sredstev kreditne linije. Ostalih oblik zavarovanja za ta produkt se praviloma ne zahteva.

Zakaj se financiranje izgradnje nepremičnin enači s projektnim financiranjem?

Financiranje izgradnje nepremičnin (stanovanjski in poslovni objekti ter poslovne cone), ki bodo namenjene trgu, največkrat prodaji končnemu kupcu ima podobne lastnosti kot projektno financiranje (vračilo kredita je pogojeno s prodajo nepremičnin končnemu kupcu, glavno zavarovanje kredita predstavlja zastava financiranih nepremičnin ipd.) zato se pogosto izraza enačita.

Kateri projekti se lahko obravnavajo kot projektno financiranje?

Kot projektno financiranje se lahko obravnavajo vsi projekti pri katerih temelji presoja glede financiranja pretežno na prihodnjih denarnih tokovih projekta in glavno zavarovanje banke predstavlja projekt sam. Tak način financiranja se nemalokrat uporablja pri izgradnji energetskih in drugih kapitalno intenzivnih projektih, zelo pogosto v okviru javno zasebnega partnerstva.