Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Nadaljuj

•••

BLIŽNJICE

Zapri

Katere pogodbene stranke nastopajo pri garancijskem poslovanju?

 • Naročnik (nalogodajalec) – komitent, s katerim banka sklene pogodbo o izdaji garancije.
 • Upravičenec – oseba, ki s strani naročnika pričakuje plačilo ali izvedbo določenega posla.
 • Garant – banka, ki se z izdajo garancije zavezuje, da bo »na prvi poziv« in »brez ugovora« izpolnila oziroma plačala obveznost, ki je navedena v bančni garanciji (v primerih, ko naročnik ne izpolni svoje obveze do upravičenca).

Kakšni so nameni posamezne garancije (namen/znesek/rok veljavnosti)?

Garancija za resnost ponudbe:

 • Namen: izdaja se ob javnih razpisih, predvsem za večja investicijska dela. Razpisnik se z bančno garancijo želi zavarovati pred neresnostjo ponudnika, ki se lahko odraža tako, da ponudnik prekliče ali spremeni ponudbo, ali da, potem ko je bil izbran na razpisu, ne podpiše pogodbe in izda garancijo za dobro izvedbo posla.
 • Znesek garancije: naveden je v pogojih razpisne dokumentacije; običajno se giblje med 2 % - 5 % ponudbe.
 • Rok veljavnosti: običajno je kratkoročna (rok za izbiro najugodnejšega ponudnika).

Garancija za dobro izvršitev posla:

 • Namen: upravičencu zagotavlja plačilo z garancijo določenega zneska, če naročnik garancije svojih pogodbenih obveznosti ne bi izvršil pravočasno ali v celoti. Garancija krije plačilo vnaprej dogovorjene odškodnine ali pa plačilo pogodbene kazni.
 • Znesek garancije: kot je določen v pogodbi. Običajno med 5 % in 20 % pogodbene vrednosti.
 • Rok veljavnosti: do izpolnitve pogodbe (povprečno 1 do 2 leti - v tem roku je krito tudi garancijsko obdobje za material in opravljeno delo, če le-to ni krito z garancijo za odpravo napak v garancijski dobi).

Garancija za odpravo napak v garancijski dobi:

 • Namen: zavaruje upravičenčeve zahtevke za odpravo napak na blagu ali opravljeni storitvi proti naročniku garancije, in sicer za napake, ki se pojavijo šele po prevzemu blaga oziroma po opravljeni storitvi.
 • Znesek garancije: kot je določen v pogodbi. Običajno med 5 % in 20 % pogodbene vrednosti.
 • Rok veljavnosti: odvisno od narave posla. Pogosto je ta rok eno leto do dobave blaga, v primeru gradbenih pogodb pa določeno število let po prevzemu objekta (določeno v pogodbi).

 

Garancija za vračilo avansa:

 • Namen: zavaruje kupca pred izgubo plačanega predplačila prodajalcu, če le-ta ne bi izpolnil svojih pogodbenih obveznosti (npr. ne bi začel z izvajanjem del, bi odpravil blago za katero je kupec plačal avans ...).
 • Znesek: je enak znesku dogovorjenega predplačila.
 • Rok veljavnosti: običajno je izenačen s pogodbenim rokom, določenim za izpolnitev prodajalčeve/izvajalčeve obveznosti, podaljšan za rok uveljavljanja zahteve za plačilo po garanciji.

Garancija za zanesljivost plačila:

 • Namen:
  • izdaja se pri prodajah na odprti račun kot zavarovanje proti tveganju neplačila s strani kupca - garancija za zavarovanje plačila blaga, storitev,
  • izdaja se kot zavarovanje pred tveganjem neplačila zapadlih obrokov najetega finančnega kredita (lizinga) s stranki kreditojemalca/lizingojemalca (naročnika garancije) - garancija za zavarovanje plačila kreditnih/lizing obveznosti.
 • Znesek: enak višini blagovnega oz. finančnega kredita/lizinga (pri garanciji za zavarovanje finančnega kredita je znesek garancije praviloma povečan za pripadajoče obresti in stroške).
 • Rok veljavnosti: običajno 15 do 30 dni po roku zapadlosti plačila za zadnjo predvideno dobavo blaga, oziroma po roku zapadlosti v plačilo zadnjega obroka po kreditu/lizingu.

Kako lahko zavarujem garancijo?

Oblika zavarovanja je odvisna od vaše bonitete pri Intesi Sanpaolo Bank ter od časa trajanja in zneska garancije.

Osnovna in hkrati obvezna oblika zavarovanja so menice. Poleg menic so možne naslednje oblike zavarovanj:

 • bančna vloga ali denarju podoben instrument,
 • zastava vrednostnih papirjev,
 • zastava enot premoženja investicijskih skladov,
 • zastava nepremičnin ali premičnin,
 • odstop denarnih terjatev v zavarovanje,
 • zavarovanje pri zavarovalnici,
 • poroštvo,
 • garancije,
 • ostale oblike, ki pomenijo za banko ustrezno kritje.

Ali banko pri izdaji garancije zanima osnovni posel (pogodbeno razmerje) med naročnikom garancije in upravičencem iz garancije?

Izdaja garancije je od osnovnega posla neodvisen posel, zato banka ob izdaji posamezne vrste garancije sledi zahtevku komitenta (vlogi za izdajo garancije).

Ali mora upravičenec iz garancije dokazovati utemeljenost terjatve?

Ker garancija velja  na prvi poziv, bo banka garancijo unovčila na osnovi upravičenčeve pisne zahteve.

Pri dokumentarnih garancijah je unovčitev garancije pogojena z izpolnitvijo določenih pogojev s strani upravičenca do garancije (najpogosteje se ti pogoji  nanašajo na predložitev določenih dokazil oziroma dokumentov).

Katero dokumentacijo potrebujem za odobritev garancije?

 Pravne osebe:

 • vloga za odobritev garancije s predstavitvijo podjetja oz. dejavnosti,
 • veljavni osebni dokument in izpisek z osebno davčno številko zakonitega zastopnika in ostalih pooblaščenih oseb,
 • računovodski izkazi za zadnja tri leta (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, razporeditev dobička) s poslovnim poročilom ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • pojasnila k računovodskim izkazom,
 • sklepne ugotovitve zadnjega revizijskega pregleda pri dolžniku, če je revizija opravljena (za podjetja, ki so zavezana reviziji),
 • dokumenti povezane z ureditvijo zavarovanja,
 • dokumenti povezane z vrsto oz. namenom garancije.

Zasebniki:

 • vloga za odobritev garancije,
 • dovoljenje za opravljanje dejavnosti oz. odločbo o vpisu v ustrezen register, ki ga vodi pristojna organizacija (zdravniki, notarji, zobozdravniki, kmetje ...),
 • obrazec "Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti", skupaj z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za zadnja tri leta ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • potrdilo o plačanih davčnih obveznostih,
 • veljavni osebni dokument nosilca dejavnosti in pooblaščenih oseb ter izpisek z osebno davčno številko pooblaščenih oseb,
 • dokumenti povezani z ureditvijo zavarovanja,
 • dokumenti povezani z vrsto oz. namenom garancije.

Kaj je izjava o izdaji garancije?

V postopkih javnega naročanja morajo ponudniki zavarovati izpolnjevanje svojih obveznosti do naročnikov z bančnimi garancijami. V veliko primerih, na primer za zavarovanje izpolnjevanja svojih obveznosti po razpisih, zadošča izjava banke o izdaji garancije (izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo posla, izjava o izdaji garancije za odpravo napak v garancijskem roku). Te izjave so običajno zavezujoče, saj ob podpisu pogodbe med naročnikom in ponudnikom javnega naročanja nastopi obveza banke za izdajo garancije na podlagi izdane izjave. Zahteva po garancijah oziroma izjavah je odvisna od javnega naročila (v odvisnosti od zahtev posameznih naročnikov).

Katero dokumentacijo potrebujem za odobritev kredita?

Pravne osebe:

 • vloga.pdf za odobritev kredita s predstavitvijo podjetja oz. dejavnosti,
 • veljavni osebni dokument in izpisek z osebno davčno številko zakonitega zastopnika in ostalih pooblaščenih oseb,
 • računovodski izkazi za zadnja tri leta (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, razporeditev dobička) s poslovnim poročilom ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • pojasnila k računovodskim izkazom,
 • sklepne ugotovitve zadnjega revizijskega pregleda pri dolžniku, če je revizija opravljena (za podjetja, ki so zavezana reviziji),
 • dokumenti povezani z ureditvijo zavarovanja,
 • dokumenti povezani z namenom financiranja.

Zasebniki:

 • vloga.pdf za odobritev kredita,
 • dovoljenje za opravljanje dejavnosti oz. odločbo o vpisu v ustrezen register, ki ga vodi pristojna organizacija (zdravniki, notarji, zobozdravniki, kmetje,...),
 • obrazec "Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti" skupaj z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za zadnja tri leta ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • potrdilo o plačanih davčnih obveznostih,
 • veljavni osebni dokument nosilca dejavnosti in pooblaščenih oseb ter izpisek z osebno davčno številko pooblaščenih oseb,
 • dokumenti povezani z ureditvijo zavarovanja,
 • dokumenti povezani z namenom financiranja.

Kaj lahko ponudim kot obliko zavarovanja?

Oblika zavarovanja je odvisna od vaše bonitete pri Banki Koper, od zneska in ročnosti kredita ter od namena kreditiranja.
 
Osnovna in hkrati obvezna oblika zavarovanja so menice. Poleg menic so možne naslednje oblike zavarovanj:

 • bančna vloga ali denarju podoben instrument,
 • zastava vrednostnih papirjev,
 • zastava enot premoženja investicijskih skladov,
 • zastava nepremičnin ali premičnin,
 • odstop denarnih terjatev v zavarovanje,
 • zavarovanje pri zavarovalnici,
 • poroštvo,
 • garancije,
 • ostale oblike, ki pomenijo ustrezno kritje za kreditno tveganje.

Kakšne so obresti, od česa je odvisna višina obrestne mere in kaj je osnova za obračun obresti?

Obrestovanje je možno z nominalno fiksno obrestno mero.

Višina obrestne mere je odvisna od:

 • bonitete podjetja oz. zasebnika,
 • poslovnega sodelovanja z Banko Koper d.d.,
 • ročnosti kredita,
 • ponujene oblike zavarovanja.

Za posamezne vrste kreditov so objavljene izhodiščne obrestne mere. Končna obrestna mera je odvisna od zgoraj navedenih kriterijev.

Obresti se obračunavajo le na izkoriščeni del kredita.

Na kakšen način lahko poravnam kreditne obveznosti?

Mesečno odplačilo kredita je enostavno izvedljivo, brez zamujanja rokov, s prihrankom časa, brez provizij in na določen dan.  Z novim bančnim produktom AVTOMATSKA BREMENITEV lahko pravne osebe in zasebniki enostavno poravnavate kreditne obveznosti. Več informacij dobite v poslovalnicah banke oziroma pri vašem bančnem skrbniku.

Katere pogodbene stranke nastopajo pri garancijskem poslovanju?

 • Naročnik (nalogodajalec)– komitent, s katerim banka sklene pogodbo o izdaji garancije
 • Upravičenec – oseba, ki s strani naročnika pričakuje bodisi plačilo bodisi izvedbo določenega posla
 • Garant – banka, katera se z izdajo garancije zavezuje, da bo »na prvi poziv« in »brez ugovora«  izpolnila oziroma plačala obveznost, ki je navedena v bančni garanciji (v primerih, ko naročnik ne izpolni svoje obveze do upravičenca)

Kakšni so nameni posamezne garancije (namen/znesek/rok veljavnosti)?

Garancija za resnost ponudbe:

 • Namen: izdaja se ob javnih razpisih, predvsem za večja investicijska dela. Razpisnik se z bančno garancijo želi zavarovati pred neresnostjo ponudnika, ki se lahko odraža na ta način, da ponudnik prekliče ali spremeni ponudbo, ali da, potem ko je bil izbran na razpisu, ne podpiše pogodbe in izda garancijo za dobro izvedbo posla.
 • Znesek garancije: naveden je v pogojih razpisne dokumentacije; običajno se giblje med 2 % - 5 % ponudbe.
 • Rok veljavnosti: običajno je kratkoročna (rok za izbiro najugodnejšega ponudnika).

Garancija za dobro izvršitev posla:

 • Namen: upravičencu zagotavlja plačilo z garancijo določenega zneska, če naročnik garancije svojih pogodbenih obveznosti ne bi izvršil pravočasno ali v celoti. Garancija krije plačilo vnaprej dogovorjene odškodnine ali pa plačilo pogodbene kazni.
 • Znesek garancije: kot je določen v pogodbi. Običajno med 5 % in 20 % pogodbene vrednosti.
 • Rok veljavnosti: do izpolnitve pogodbe (povprečno 1 do 2 leti - v tem roku je krito tudi garancijsko obdobje za material in opravljeno delo, če le-to ni krito z garancijo za odpravo napak v garancijski dobi).
Garancija za odpravo napak v garancijski dobi:
 • Namen: zavaruje upravičenčeve zahtevke za odpravo napak na blagu ali opravljeni storitvi proti naročniku garancije, in sicer za napake, ki se pojavijo šele po prevzemu blaga oziroma po opravljeni storitvi.
 • Znesek garancije: kot je določen v pogodbi. Običajno med 5 % in 20 % pogodbene vrednosti.
 • Rok veljavnosti: odvisno od narave posla. Pogosto je ta rok eno leto do dobave blaga, v primeru gradbenih pogodb pa določeno število let po prevzemu objekta (določeno v pogodbi).

Garancija za vračilo avansa:

 • Namen: zavaruje kupca pred izgubo plačanega predplačila prodajalcu, če le-ta ne bi izpolnil svojih pogodbenih obveznosti (npr. ne bi začel z izvajanjem del, bi odpravil blago za katero je kupec plačal avans,...).
 • Znesek: je enak znesku dogovorjenega predplačila.
 • Rok veljavnosti: običajno je izenačen s pogodbenim rokom, določenim za izpolnitev prodajalčeve/izvajalčeve obveznosti, podaljšan za rok uveljavljanja zahteve za plačilo po garanciji.

Garancija za zanesljivost plačila:

 • Namen:
  • izdaja se pri prodajah na odprti račun kot zavarovanje proti tveganju neplačila s strani kupca - garancija za zavarovanje plačila blaga, storitev,
  • izdaja se kot zavarovanje pred tveganjem neplačila zapadlih obrokov najetega finančnega kredita (lizinga) s stranki kreditojemalca/lizingojemalca (naročnika garancije) - garancija za zavarovanje plačila kreditnih/lizing obveznosti.
 • Znesek: enak višini blagovnega oz. finančnega kredita/lizinga (pri garanciji za zavarovanje finančnega kredita je znesek garancije praviloma povečan za pripadajoče obresti in stroške).
 • Rok veljavnosti: običajno 15 do 30 dni po roku zapadlosti plačila za zadnjo predvideno dobavo blaga, oziroma po roku zapadlosti v plačilo zadnjega obroka po kreditu/lizingu.

Kako lahko zavarujem garancijo?

Oblika zavarovanja je odvisna od vaše bonitete pri Banki Koper ter od časa trajanja in zneska garancije.

Obvezna osnovna oblika zavarovanja so menice. Poleg menic so možne naslednje oblike zavarovanj:

 • bančna vloga ali denarju podoben instrument,
 • zastava vrednostnih papirjev,
 • zastava enot premoženja investicijskih skladov,
 • zastava nepremičnin ali premičnin,
 • odstop denarnih terjatev v zavarovanje,
 • zavarovanje pri zavarovalnici,
 • poroštvo,
 • garancije,
 • ostale oblike, ki pomenijo za banko ustrezno kritje.

Ali banko pri izdaji garancije zanima osnovni posel (pogodbeno razmerje) med naročnikom garancije in upravičencem iz garancije?

Izdaja garancije je od osnovnega posla neodvisen posel, zato banka ob izdaji posamezne vrste garancije sledi zahtevku komitenta (vlogi za izdajo garancije).

Ali mora upravičenec iz garancije dokazovati utemeljenost terjatve?

Ker garancija velja  na prvi poziv, bo banka garancijo unovčila na osnovi upravičenčeve pisne zahteve.

Pri dokumentarnih garancijah je unovčitev garancije pogojena z izpolnitvijo določenih pogojev s strani upravičenca do garancije (najpogosteje se ti pogoji  nanašajo na predložitev določenih dokazil oziroma dokumentov).

Kaj je izjava o izdaji garancije?

V postopkih javnega naročanja morajo ponudniki zavarovati izpolnjevanje svojih obveznosti do naročnikov z bančnimi garancijami. V veliko primerih, na primer za zavarovanje izpolnjevanja svojih obveznosti po razpisih, zadošča izjava banke o izdaji garancije (izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo posla, izjava o izdaji garancije za odpravo napak v garancijskem roku). Te izjave so običajno zavezujoče, saj ob podpisu pogodbe med naročnikom in ponudnikom javnega naročanja nastopi obveza banke za izdajo garancije na podlagi izdane izjave. Zahteva po garancijah oziroma izjavah je odvisna od javnega naročila (v odvisnosti od zahtev posameznih naročnikov).

Katere dokumente potrebujem za odobritev garancije?

Pravne osebe:

 • vloga za odobritev grancije s predstavitvijo podjetja oz. dejavnosti,
 • veljavni osebni dokument in izpisek z osebno davčno številko zakonitega zastopnika in ostalih pooblaščenih oseb,
 • računovodske izkaze za zadnja tri leta (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, razporeditev dobička) s poslovnim poročilom ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • pojasnila k računovodskim izkazom,
 • sklepne ugotovitve zadnjega revizijskega pregleda pri dolžniku, če je revizija opravljena (za podjetja, ki so zavezana reviziji),
 • dokumenti povezani z ureditvijo zavarovanja,
 • dokumenti povezani z vrsto oz. namenom garancije.

Zasebniki:

 • vloga za odobritev garancije,
 • dovoljenje za opravljanje dejavnosti oz. odločbo o vpisu v ustrezen register, ki ga vodi pristojna organizacija (zdravniki, notarji, zobozdravniki, kmetje,...),
 • obrazec "Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti" skupaj z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za zadnja tri leta ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • potrdilo o plačanih davčnih obveznostih,
 • veljavni osebni dokument nosilca dejavnosti in pooblaščenih oseb ter izpisek z osebno davčno številko pooblaščenih oseb,
 • dokumenti povezani z ureditvijo zavarovanja,
 • dokumenti povezani z vrsto oz. namenom garancije.

Na kakšen način lahko zavarujem garancijo?

Oblika zavarovanja je odvisna od vaše bonitete pri Banki Koper ter od časa trajanja in zneska garancije. Osnovna in hkrati obvezna oblika zavarovanja so menice. Poleg menic so možne naslednje oblike zavarovanj:

 • bančna vloga ali denarju podoben instrument,
 • zastava vrednostnih papirjev,
 • zastava enot premoženja investicijskih skladov,
 • zastava nepremičnin ali premičnin,
 • odstop denarnih terjatev v zavarovanje,
 • zavarovanje pri zavarovalnici,
 • poroštvo,
 • garancije,
 • ostale oblike, ki pomenijo ustrezno kritje za kreditno tveganje.

Za kakšne ročnosti se lahko sklene obrestno zamenjavo?

Obrestno zamenjavo se lahko sklene za poljubno obdobje, vendar največ za 20 let od datuma sklenitve posla.

Ali se obrestne zamenjave lahko sklepajo za različne valute?

Da, obrestne zamenjave se sklepajo z obrestnimi merami vseh večjih svetovnih valut.

Kakšna je razlika med garancijo in dokumentarnim akreditivom?

Dokumentarni akreditiv služi kot plačilni instrument in instrument zavarovanja za dobavljeno blago oziroma izvršene storitve in predpostavlja normalno odvijanje posla.

Garancija služi kot instrument zavarovanja za povračilo škode, ki utegne nastati, ker ena od pogodbenih strank svojih obveznosti ne bi izpolnila ali jih ne bi izpolnila v skladu z določili pogodbe.

Podobnosti:

 • nepreklicna zaveza banke,
 • transakciji sta ločeni od temeljnega posla,
 • dokumentarna narava,
 • izločitev deželnega tveganja (potrjen akreditiv, protigarancija),
 • izločitev tveganja finančne in poslovne bonitete poslovnega partnerja.

Garancija

Dokumentarni akreditiv

instrument zavarovanja

plačilni instrument in instrument zavarovanja

unovčenje je izjema (če je temeljni posel kršen oz. naj bi bil kršen)

unovčenje je pravilo (če je obveznost iz temeljnega posla realizirana)

ni zagotovljena pravočasnost plačila (plačilo je posledica neizpolnitve obveze s strani naročnika garancije)

zagotovljena pravočasnost plačila (plačilni inštrument - namesto nalogodajalca (kupec) plača banka)

primeren za ponavljajoče nakupe po pogodbi, za zavarovanje obveze izvajalca

primeren za enkratne posle pri nakupu blaga

 

Kako je urejeno poslovanje z dokumentarnim akreditivom?

Poslovanje z dokumentarnim akreditivom je urejeno z mednarodnimi pravili, ki so zapisana v brošuri "Enotna pravila in običaji za dokumentarne akreditive (EPO 600)", ki jih je izdala Mednarodna trgovinska zbornica v Parizu.

Kako poteka odprtje dokumentarnega akreditiva (nostro akreditiva)?

Kot kupec ali uvoznik posredujete banki nalog za odprtje dokumentarnega akreditiva v korist prodajalca oziroma izvoznika. Pred odprtjem akreditiva je potrebno v banki zagotoviti ustrezno kritje, ki je lahko v obliki denarnih sredstev ali depozita, lahko pa pridobite tudi kredit.

Nalog za odprtje akreditiva.doc

S čim se posluje v akreditivnem poslovanju?

V akreditivnem poslovanju se posluje z dokumenti in ne z blagom.

Izvleček iz tarife

UVOZNI/NAKUPNI AKREDITIV:

-    Odpiranje akreditiva s kritjem v obliki denarnih sredstev 0,25%, najmanj 51,10 EUR trimesečno vnaprej

-    Odpiranje akreditiva zavarovanega z depozitom 0,1% enkratno od nekritega dela in 0,35% trimesečno vnaprej, najmanj 51,10 EUR

-    Odpiranje akreditiva zavarovanega s kreditom 0,5% enkratno od nekritega dela in 0,35 % trimesečno vnaprej, najmanj 51,10 EUR

-    Plačilo akreditiva 0,15%, najmanj 25,60 EUR, največ 306,90 EUR

 

IZVOZNI/PRODAJNI AKREDITIV:

-    Sporočanje akreditiva 0,2%, najmanj 30,70 EUR, največ 306,90 EUR

-    Pregled dokumentov 0,15%, najmanj 51,10 EUR, največ 204,60 EUR

-    Priliv po akreditivu 0,15%, najmanj 25,60 EUR, največ 306,90 EUR

Kako poteka prodajni inkaso?

Prodajalec banki pošlje dokumente z Nalogom za pošiljanje dokumentov v inkaso, v katerem navede pogoje za izročitev dokumentov kupcu. Prodajalčeva banka dokumentom priloži svoj dopis in jih pošlje banki kupca. Kupčeva banka kupca obvesti o prejetih dokumentih in o pogojih, ki jih mora izpolniti za prevzem. Kupec izpolni pogoje (plača ali akceptira menico) in banka mu dokumente izroči. Prodajalec preko svoje banke prejme plačilo (v primeru plačilne klavzule »dokumenti proti plačilu« takoj, v primeru plačilne klavzule »dokumenti proti akceptu menice« pa ob zapadlosti akceptirane menice).

Nalog za pošiljanje dokumentov v inkaso.doc

 

Kako poteka nakupni inkaso?

Banka na podlagi prejetih dokumentov in inkasnega navodila pozove kupca k plačilu ali akceptu menice. Po izpolnitvi pogojev v inkasnem navodilu kupcu izroči prejete dokumente. Po prejemu kupčevega naloga za plačilo izvede plačilo v korist prodajalca preko njegove banke.

Izvleček iz tarife

- Nakupni/prodajni inkaso dokumentov in menic: 0,2%, najmanj 25,60 EUR, največ 204,60 EUR

- Plačilo nakupnega inkasa: 0,15%, najmanj 25,60 EUR, največ 306,90 EUR

- Priliv po prodajnem inkasu 0,15%, najmanj 25,60 EUR, največ 306,90 EUR