Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani ali izbiro opcije »Nadaljuj« se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja kliknite na povezavo Politika piškotkov in izberite povezavo »Izklopi«.

Nadaljuj

•••

BLIŽNJICE

Zapri

Kaj je prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje?

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje predstavlja vplačevanje premij na osebne račune z namenom, da lastniki slednjih ob upokojitvi pridobijo pravico do dodatne pokojnine. Ker se nam je s pokojninsko reformo znižala višina pokojnine iz naslova obveznega pokojninskega zavarovanja, si z varčevanjem v Krovnem pokojninskem skladu Moj Steber (KPS Moj Steber) zagotovimo nadomestilo in s tem finančno samostojnost v tretjem življenjskem obdobju.

Kakšni so stroški, povezani s pokojninskim skladom?

Vstopni stroški: ob vsakokratnem vplačilu premije v KPS Moj Steber si upravljavec obračuna vstopne stroške, ki po pokojninskem načrtu znašajo maksimalno 3 %, z možnostjo znižanja pri kolektivnem pokojninskem zavarovanju glede na število zaposlenih, ki se vključijo, ter glede na način posredovanja podatkov o plačanih premijah.

Upravljavska provizija: obračuna se od povprečne čiste letne vrednosti sredstev posameznega podsklada KPS Moj Steber. Za posamezen podsklad znaša:

- Moj steber zajamčeni: 1%

- Moj steber uravnoteženi: 0,90%

- Moj steber dinamični: 0,85%

Izstopni stroški: ob izrednem prenehanju znašajo izstopni stroški 1 % odkupne vrednosti enot premoženja. Če je zavarovanec član KPS Moj steber najmanj 150 mesecev, se višina izstopnega stroška zniža na 0,75 % odkupne vrednosti enot premoženja. Ob rednem prenehanju pa znašajo izstopni stroški 0,5 % odkupne vrednosti enot premoženja. Če pa je zavarovanec KPS Moj steber več kot 180 mesecev, se višina stroškov zniža na 0, 35 % odkupne vrednosti enot premoženja.

Ali se vplačana premija šteje kot davčna olajšava?

Plačnik premije (delodajalec ali član) pridobi pravico, da vplačano premijo uveljavlja kot davčno olajšavo, vse do višine maksimalno davčno priznane olajšave za PDPZ.

Kakšne so davčne olajšave za občane in podjetja?

Na podlagi določil zakonodaje lahko plačnik uveljavlja plačane premije kot davčno olajšavo. Fizična oseba plačane premije uveljavlja pri napovedi za odmero dohodnine, pravna oseba pa si s tem znižuje davek na dohodek pravnih oseb. V primeru, da skupen znesek vplačane premije s strani člana in delodajalca presega maksimalno davčno priznano olajšavo, ima pri uveljavljanju davčne olajšave prednost delodajalec.

Kakšne so omejitve pri uveljavljanju olajšav?

Plačnik pridobi pravico, da vplačano premijo uveljavlja kot davčno olajšavo, vendar največ do višine maksimalno davčne priznane olajšave za PDPZ. Maksimalni znesek vplačane premije, ki je še predmet davčnih olajšav, znaša 5,844% bruto plače posameznika, oziroma 24% plačanih prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ta znesek ne sme presegati maksimalne olajšave za PDPZ, ki jo letno določi Ministrstvo za finance. Za leto 2019 ta znaša 2.819,09 EUR.

V primeru, da skupen znesek vplačane premije s strani člana in delodajalca presega maksimalno davčno priznano olajšavo, ima pri uveljavljanju davčne olajšave prednost delodajalec.

Kje lahko spremljam tekoče donosnosti?

Člani KPS Moj steber lahko tekoče podatke o donosnosti posameznih podskladov spremljajo v poslovnem dnevniku Finance. Komitenti, ki uporabljajo spletno Banko IN, pa lahko stanje spremljajo na svojem osebnem računu. 

Kdo jamči za donos podsklada Moj steber zajamčeni?

Banka Intesa Sanpaolo d.d., kot upravljavec KPS Moj steber, jamči za vse vplačane čiste premije in minimalni zajamčeni donos podsklada Moj steber zajamčeni. Zakonska minimalna zajamčena donosnost znaša 40% obrestne mere, ki jo na podlagi vsakokrat veljavnega Pravilnika o izračunu minimalne zajamčene donosnosti določi Ministrstvo za finance. Upravljavec jamči višji zajamčeni donos od zakonsko določenega in članom podsklada Moj steber zajamčeni zagotavlja 50% te obrestne mere.

Podsklada Moj steber uravnoteženi in Moj steber dinamični nimata jamstva upravljavca.

Individualno dodatno pokojninsko zavarovanje je zanimivo:

 • kot dopolnitev kolektivne sheme prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, v sklopu katere del premije sofinancira delodajalec,
 • če delodajalci še niso ali ne bodo oblikovali sheme kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
 • če se zaradi zakonskih ovir ne smemo vključiti v kolektivno zavarovanje (več kot 25-odstotni lastniki podjetja, samostojni podjetniki, zasebni zdravstveni delavci, samostojni ustvarjalci na področju kulture ipd.) in
 • predvsem kot samostojna skrb za zagotovitev lastne finančne varnosti v tretjem življenjskem obdobju.

Kakšen je postopek oblikovanja kolektivne pokojninske sheme?

Pri oblikovanju kolektivne pokojninske sheme je treba slediti naslednjim korakom:

 • ocena finančnih zmožnosti glede sofinanciranja premij,
 • v pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta določitev pravil pokojninske sheme (vključevanje, višina in dinamika plačevanja premij, soudeležba delavcev itd.),
 • dogovor z OVPS in podpis Pogodbe o pristopu k pokojninskemu načrtu,
 • vključitev vsaj 51 % delavcev in podpis pristopnih izjav ter
 • prijava financiranja pokojninskega načrta pristojni Davčni upravi RS.

Ali obstajajo še kakšni drugi pogoji pri kolektivnem zavarovanju?

Pri kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju veljajo še dodatni pogoji, saj se mora v shemo vključiti vsaj 51 % vseh zaposlenih.

Kaj je kolektivno pokojninsko zavarovanje?

Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje je zavarovanje, v katerega se vključijo fizične osebe prek svojega delodajalca, ki jim v celoti ali delno financira premije.

Splošno o vzajemnih skladih

Investicijski sklad združuje denarna sredstva velikega števila vlagateljev in jih nalaga v različne vrednostne papirje, depozite, nepremičnine in druge oblike naložb v okviru investicijske politike, ki jo vnaprej opredeli v javno objavljenem prospektu.

Kakšna je razlika med vlaganjem v vzajemni sklad ali v vrednostne papirje?

Naložba v delniški vzajemni sklad predstavlja podobno tveganje kot naložba v razpršen portfelj delnic posameznih izdajateljev na različnih trgih. V večini primerov je delniški vzajemni sklad prav zaradi razpršenosti precej manj tvegan kot naložba v delnico enega ali več podjetij. Pri poslovanju z vrednostnimi papirji potrebujete veliko več sredstev, saj se v nasprotnem primeru zaradi razpršitve naložb trguje z manjšimi zneski, ob tem pa se stroški poslovanja (transakcijski stroški) večajo.

Kaj potrebujem za otvoritev trgovalnega računa za borzno posredovanje?

Za otvoritev trgovalnega računa morate ob obisku v poslovalnici imeti s seboj:

 • veljavni osebni dokument,
 • davčno številko,
 • številko transakcijskega računa.

Kako poteka borzno posredovanje?

Z banko sklenete pogodbo o borznem posredovanju in oddate borzno naročilo. V pogodbeni dokumentaciji navedete predmet posredovanja (vrednostni papir, finančni instrument) količino in pogoje izvedbe. Ob tem predložite vso potrebno dokumentacijo za identifikacijo stranke in obvestilo o lastništvu delnic, ki vam ga izda KDD – Centralna klirinško depotna družba.

Naročilo prejmemo borzni posredniki, vam posredujemo potrdilo o njegovem prejemu in ga na borzi tudi izvedemo. Za nakup finančnih instrumentov zagotovite kupnino, v primeru prodaje pa jo prejmete na vaš denarni račun na dan poravnave posla. Za opravljeno storitev poravnate provizijo in stroške v skladu s tarifo banke. Po opravljenem poslu vam posredujemo še obračun.

Banka stranke – za namen opravljanja investicijskih storitev in poslov – razvršča med profesionalne, neprofesionalne in primerne nasprotne stranke v skladu s Politiko in postopki razvrščanja strank Banke Koper d.d.

Banka izvaja naročila strank v skladu s Politiko izvrševanja naročil strank, Splošnimi pogoji poslovanja pri opravljanju investicijskih storitev, tarifo banke ter ostalimi spodaj prikazanimi dokumenti.

Kako do storitve borznega posredovanja?

Svoje naročilo za nakup ali prodajo finančnih instrumentov lahko oddate osebno v vseh poslovalnicah in agencijah naše banke. Za sklenitev pogodbe potrebujete:

 • veljaven osebni dokument s fotografijo (osebno izkaznico ali potni list),
 • davčno številko,
 • številko denarnega računa in
 • potrdilo o lastništvu delnic (izpisek iz KDD – Centralne klirinško depotne družbe).

Komu je storitev namenjena?

Storitev borznega posredovanja je namenjena vsem, ki imajo dovolj znanja in želijo neposredno dostopati do kapitalskih trgov. Storitev je namenjena strankam, ki želijo svoje prihranke srednje ali dolgoročno investirati. 

Kje banka izvaja vaša naročila?

Seznam mest izvršitve, na katerih banka trguje z različnimi finančnimi instrumenti in na katerih redno dosega najugodnejše rezultate za stranko:

 • naročila strank za domače finančne instrumente (domači trg) Banka Koper izvaja neposredno na Ljubljanski borzi d.d.,
 • naročila strank za finančne instrumente v tujini (na tujih trgih) Banka Koper posreduje v izvršitev tujemu partnerju. S pomočjo tujega partnerja Banka Koper na podlagi celovite presoje naročila stranke vsakokrat določi mesto izvršitve, kjer bo dosegla najugodnejše rezultate za stranko v skladu s Politiko izvrševanja naročil strank.

Seznam izvršilnih partnerjev, s katerimi banka posluje in za katere ocenjuje, da na posameznih trgih izvajajo naročila pod najugodnejšimi pogoji:

 • vsa naročila strank za finančne instrumente v tujini (na tujih trgih) Banka Koper posreduje v izvršitev tujemu partnerju: Societe Europeenne de Banque S.A., naslov: 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luksemburg (članica skupine Intesa Sanpaolo).

 

Finančne instrumente v tujini Banka Koper vodi na računu pri tujem partnerju – poddepozitarju: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., naslov: 49, Avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luksemburg.

Kako poteka gospodarjenje s finančnimi instrumenti?

Gospodarjenje s finančnimi instrumenti obsega nalaganje vaših denarnih sredstev v različne oblike finančnih instrumentov z namenom razpršitve tveganja v skladu z dogovorjeno naložbeno politiko. Upravljavci premoženja upoštevamo vaše želje glede tveganja in oblike naložb, vas redno obveščamo o vrednosti vašega premoženja v upravljanju in vam svetujemo pri sestavi poročil za davčne potrebe.

Katere so glavne značilnosti gospodarjenja s finančnimi instrumenti?

 • upravljamo premoženje posameznega investitorja in pri tem upoštevamo preference glede tveganja in oblike naložb,
 • individualno se z investitorji dogovarjamo o investicijski politiki,
 • svetujemo pri sestavi poročil za davčne potrebe,
 • vaše premoženje je lahko sestavljeno iz denarnih sredstev in/ali vrednostnih papirjev,
 • minimalni znesek je 50.000 EUR,
 • za opravljeno storitev ne plačujete provizije, ampak ob koncu vsakega trimesečja delite dobiček z banko v razmerju 80 : 20 v vašo – investitorjevo korist, stroški transakcije pa se zaračunajo po vsakokrat veljavnih tarifah,
 • o stanju vašega portfelja finančnih instrumentov ste redno obveščeni in
 • vrednost vašega portfelja lahko spremljate tudi prek i-Neta in Banke IN.

Kje lahko sklenem pogodbo o gospodarjenju s finančnimi instrumenti?

Pogodbo lahko sklenete na sedežu Banke Koper ali pa v kateri koli poslovalnici in agenciji banke, po predhodnem dogovoru z upravljavcem premoženja glede vseh podrobnosti pogodbe.

Komu je storitev namenjena?

Storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti je namenjena vsem, ki nimajo dovolj znanja ali časa, da bi sami aktivno spremljali dogajanja na kapitalskih trgih in bi za to želeli svoje premoženje zaupati v individualno upravljanje usposobljenim upravljavcem premoženja. Storitev je namenjena strankam, ki želijo svoje prihranke srednje ali dolgoročno investirati.

Splošno o vzajemnih skladih

Investicijski sklad združuje denarna sredstva velikega števila vlagateljev in jih nalaga v različne vrednostne papirje, depozite, nepremičnine in druge oblike naložb v okviru investicijske politike, ki jo vnaprej opredeli v javno objavljenem prospektu.

Kako so obdavčeni kapitalski dobički pri prodaji vzajemnih skladov?

Davčni zavezanci so dolžni do 28. februarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto pri pristojnem davčnem uradu vložiti napoved za odmero davka od dobička iz kapitala. Kapitalski dobiček se pri prodaji točk vzajemnih skladov izračuna iz razlike med prodajno vrednostjo, zmanjšano za stroške v višini 1 % in nakupno vrednostjo, povečano za stroške v višini 1 %. Davek na kapitalski dobiček se obračuna v višini 25 %, pri čemer se po vsakih dopolnjenih petih letih imetništva kapitala, stopnja zniža in po dopolnjenih letih znaša:

 • po 5 letih imetništva kapitala 15 %,
 • po 10 letih imetništva kapitala 10 %,
 • po 15 letih imetništva kapitala 5 % in
 • po 20 letih imetništva kapitala 0%.

Navedena časovna lestvica se uporablja za domače in tuje sklade.

Kakšna je razlika med vlaganjem v vzajemni sklad ali v vrednostne papirje?

Naložba v delniški vzajemni sklad predstavlja podobno tveganje kot naložba v razpršen portfelj delnic posameznih izdajateljev na različnih trgih. V večini primerov je delniški vzajemni sklad prav zaradi razpršenosti precej manj tvegan kot naložba v delnico enega ali več podjetij. Pri poslovanju z vrednostnimi papirji potrebujete veliko več sredstev, saj se v nasprotnem primeru zaradi razpršitve naložb trguje z manjšimi zneski, ob tem pa se stroški poslovanja (transakcijski stroški) večajo.

Kdaj je naložba v vzajemni sklad primerna?

Naložba v vzajemni sklad je dolgoročna in primerna ob priložnostih, ko imate na voljo manjšo ali večjo količino sredstev, ki bi jih radi namenili uresničenju dolgoročnega cilja, npr. nakupa stanovanja ali drugih nepremičnin, varčevanja za otroke, varčevanja ob upokojitvi ali pa bi sredstva radi le dolgoročno investirali brez določenega namena.

Katere so podrobnejše značilnosti prednosti vlaganj v sklade?

Razpršenost naložbe (diverzifikacija portfelja naložb)

Posamezni vzajemni sklad ima premoženje naloženo v več vrednostnih papirjih različnih izdajateljev, česar si posamezni investitor ne more privoščiti zaradi visokih stroškov, podobno velja za spremljanje vseh naložb zaradi velikega obsega informacij. Zaradi razpršenosti naložb morebitna izguba pri eni naložbi nima bistvenega vpliva na donos celotnega portfelja vzajemnega sklada.

Strokovno upravljanje premoženja

Vzajemne sklade upravljajo visoko usposobljeni strokovnjaki. Za strokovno odločitev so potrebna ustrezna znanja, analitične sposobnosti in pravočasne informacije. Vsega tega povprečen varčevalec običajno nima, zato svoje premoženje raje zaupa usposobljeni ekipi strokovnjakov v družbi za upravljanje – ti imajo ažurne informacije o vseh naložbah sklada in na njihovi osnovi sprejemajo ustrezne odločitve o nakupu ali prodaji posamezne naložbe.

Likvidnost naložbe

Naložba v vzajemni sklad je likvidna. To pomeni, da lahko varčevalec kadar koli zahteva izplačilo svojega premoženja in dobi kupnino za svoje premoženje v kratkem času na osebni račun, saj sredstva niso vezana.

Dostopnost do naložb v vzajemne sklade

Vzajemni skladi so dostopni tudi malim investitorjem, saj omogočajo varčevanje v manjših pologih. Pri nekaterih skladih so zneski minimalnih pologov omejeni. Nakup in prodaja enot premoženja v vzajemnih skladih sta preprosti. Varčevalec lahko opravi transakcijo preprosto v poslovalnici banke ali prek spletnega bančništva.

Varnost

Za varnost je poskrbljeno z zakonodajo. Poslovanje vzajemnih skladov nadzoruje nadzorna agencija države upravljavca premoženja, za kontrolo podatkov skrbijo banke skrbnice in neodvisne revizijske hiše, podatki o poslovanju vzajemnih skladov pa morajo biti tekoče objavljeni v medijih.

Kaj je družba za upravljanje (DZU)?

Družba za upravljanje (DZU) je pooblaščena za upravljanje vzajemnih in zaprtih skladov. Ustanovitev in organiziranje je urejeno v zakonodaji posamezne države, kjer je sedež družbe, prav tako je poslovanje sklada in družbe za upravljanje pod strogim nadzorom nadzornih institucij posamezne države.

Kdo upravlja te sklade?

Družba za upravljanje in promotor:

  • Eurizon Capital S.A., 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

Upravitelj premoženja:

  • Eurizon Capital S.A., 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
  • Eurizon Capital SGR S.p.A., Piazzetta Giordano dell’Amore 3, I-20121 Milano
  • Epsilon Associati SGR S.p.A., Piazzetta Giordano dell’Amore 3, I-20121 Milano 

Skrbniška banka in plačilni zastopnik:

  • State Street Bank Luxembourg S.A., 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Upravni agent, agent za nadzor plačil in prenose:

  • State Street Bank Luxembourg S.A., 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Revizor krovnega sklada in družbe za upravljanje:

  • Ernst & Young S.A., 7, rue Gabriel Lippmann Parc d’Activité Syrdall 2, Münsbach, L-5365 Luxemburg

Nadzor na družbo za upravljanje opravlja:

  • Commission de Surveillance du Secteur Financier, 110, route d' Arlon, L-2991 Luxembourg

Ali lahko v sklade vlagam tudi mesečno?

Mesečno vlaganje je mogoče prek varčevalnega načrta. Ta način vlaganja temelji na načrtnem in obročnem vplačevanju izbranega zneska v enega ali več vzajemnih skladov Eurizon EasyFund, ki predstavljajo eno najbolj uglednih naložbenih možnosti.

Z varčevalnim načrtom predvidite znesek, ki ga boste mesečno vplačevali v izbrani vzajemni sklad Eurizon EasyFund ves čas varčevanja. Višino zneska izberete sami na začetku, ko se odločite za varčevalni načrt. Najnižji možni mesečni znesek varčevanja v posameznem skladu znaša 25 EUR.

Vstop v varčevalni načrt je povezan s stroški vstopne provizije, ki jo lahko plačujete na dva načina:

1. Vstopna provizija se obračuna le enkrat, in sicer ob plačilu prvega obroka v vzajemni sklad, ali pa postopoma ob vsakem mesečnem vplačilu v vzajemni sklad. V primeru enkratnega obračuna vstopne provizije ta predstavlja višino enega mesečnega obroka, ob nadaljnjih mesečnih vplačilih pa se ne obračuna nobene dodatne provizije. Na ta način se strošek vstopa porazdeli na celotno obdobje varčevanja. Daljše kot je to obdobje, bolj je varčevanje stroškovno ugodno za varčevalca.

2. Ob vsakokratnem vplačilu v vzajemni sklad se vedno znova zaračuna (trenutno) veljavna vstopna provizija za izbrani sklad.

Z varčevalnim načrtom se učinkovito izognete dilemam, s katerimi je soočena večina vlagateljev: kdaj vložiti, koliko vložiti in kam vložiti denarna sredstva.

Imeli boste dolgoročni načrt, s katerim boste z večkratnimi zaporednimi nakupi zmanjšali tveganje, da bi na trg vstopili v manj ugodnem trenutku. Poleg tega vam varčevalni načrt ponuja ugodnejše pogoje plačila vstopnih stroškov in tako še poveča vaš prihranek.

Kje lahko pridobim dodatne informacije o skladih?

Vsa vprašanja glede naložb v vzajemne sklade nam lahko posredujete na elektronsko pošto: skladi.spimi@banka-koper.si .

Kje lahko pridobim dodatne informacije o skladih?

Vsa vprašanja glede naložb v vzajemne sklade nam lahko posredujete na elektronsko pošto skladi.spimi@banka-koper.si.

Kdo upravlja te sklade?

Upravljavec krovnega sklada je Franklin Templeton Investment Funds, 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Skrbniške storitve opravlja JP Morgan Bank Luksemburg S.A., storitve revizije pa Pricewaterhousecoopers S.a`.r.l., 400, Route d'Esch, B.P. 1443, L-1014 Luksemburg.

Ali lahko v sklade vlagam tudi mesečno?

Mesečno vlaganje je mogoče prek varčevalnega načrta. Ta način vlaganja temelji na načrtnem in obročnem vplačevanju izbranega zneska v enega ali več vzajemnih skladov Eurizon Manager Selection Fund.

Z varčevalnim načrtom predvidite znesek, ki ga boste mesečno vplačevali v izbrani vzajemni sklad Eurizon Manager Selection Fund ves čas varčevanja. Višino zneska izberete sami na začetku, ko se odločite za varčevalni načrt. Najnižji možni mesečni znesek varčevanja v posameznem skladu znaša 25 EUR.

Vstop v varčevalni načrt je povezan s stroški vstopne provizije, ki jo lahko plačujete na dva načina:

1. Vstopna provizija se obračuna le enkrat, in sicer ob plačilu prvega obroka v vzajemni sklad, ali pa postopoma ob vsakem mesečnem vplačilu v vzajemni sklad. V primeru enkratnega obračuna vstopne provizije ta predstavlja višino enega mesečnega obroka, ob nadaljnjih mesečnih vplačilih pa se ne obračuna nobene dodatne provizije. Na ta način se strošek vstopa porazdeli na celotno obdobje varčevanja. Daljše kot je to obdobje, bolj je varčevanje stroškovno ugodno za varčevalca.

2. Ob vsakokratnem vplačilu v vzajemni sklad se vedno znova zaračuna (trenutno) veljavna vstopna provizija za izbrani sklad.

Z varčevalnim načrtom se učinkovito izognete dilemam, s katerimi je soočena večina vlagateljev: kdaj vložiti, koliko vložiti in kam vložiti denarna sredstva. Imeli boste dolgoročni načrt, s katerim boste z večkratnimi zaporednimi nakupi zmanjšali tveganje, da bi na trg vstopili v manj ugodnem trenutku. Poleg tega vam varčevalni načrt ponuja ugodnejše pogoje plačila vstopnih stroškov in tako vaš prihranek še poveča.

V katere sklade nalagajo sredstva skladi Eurizon Manager Selection Fund?

Ti skladi nalagajo sredstva tako v vzajemne sklade Eurizon EasyFund, v vzajemne sklade drugih svetovno znanih družb za upravljanje, v indeksne sklade ter v manjši meri tudi neposredno v posamezne vrednostne papirje.

Komu so namenjeni skladi Eurizon Manager Selection Fund?

Skladi Eurizon Manager Selection Fund so namenjeni predvsem tistim vlagateljem, ki sami nimajo jasno opredeljenih ciljev, v katere naložbe usmeriti lastna sredstva. Na podlagi različno tvegane globalno razpršene naložbene politike teh skladov (od pretežno obvezniške do pretežno delniške) si vsak vlagatelj lahko izbere posameznega od teh skladov kot sebi najbolj primerno naložbo, ki jo lahko obogati še z izborom različnih drugih vzajemnih skladov v ponudbi banke.

Kakšna je razlika med skladi EMSFund ter skladi EEF oz. skladi FTIF?

Skladi Eurizon Manager Selection Fund so skladi skladov, kar pomeni, da se sredstva teh skladov nalagajo pretežno v druge sklade in ne (oz. v manjši meri) v posamezne vrednostne papirje, s čimer se razpršitev naložbe poveča ter posledično zmanjša naložbeno tveganje.

Kdaj so skladi pričeli poslovati?

Ti skladi so pričeli poslovati v juliju leta 2006.

Kdo upravlja te sklade?

Družba za upravljanje in promotor: Eurizon Capital S.A., 8 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

Upravitelj premoženja: Eurizon Capital SGR S.p.A., Piazzeta Giordano dell’Amore 3, I-20121 Milano.

Skrbniška banka in plačilni zastopnik: State Street Bank Luxembourg S.A., 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Upravni agent, agent za nadzor plačilnih prenosov: State Street Bank Luxembourg S.A., 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Revizor krovnega sklada in družbe za upravljanje: Ernst & Young S.A., 7,rue Gabriel Lippmann Parc d’Activité Syrdall 2, Münsbach, L-5365 Luxembourg

Nadzor na družbo za upravljanje opravlja: Commission de Surveillance du Secteur Financier, 110, Route d' Arlon, L-2991 Luxembourg.

 

Za koga je polica NŽZ primerna?

Polica NŽZ je primerna za tiste, ki želijo, da bi v primeru svoje smrti svojim bližnjim zagotovili nadomestitev finančne izgube, hkrati pa želijo prek vplačil po tej polici tudi varčevati in dolgoročno doseči nadpovprečno donosnost teh sredstev. Skladno s trenutno veljavno davčno zakonodajo so ti varčevalci deležni tudi ugodnih davčnih učinkov, saj je v okviru police NZŽ omogočeno prehajanje med skladi, po desetih letih pa so varčevalci oproščeni tudi plačila davka na morebitni doseženi kapitalski dobiček.

Kje lahko sklenem naložbeno polico?

Polica se lahko sklene v vseh poslovalnicah banke in prek Banke IN.

Ali je možno delno odkupiti sredstva po polici?

Možen je delni odkup sredstev do 80 % vrednosti zavarovalčevega premoženja, pri čemer preostala vrednost na osebnem računu ne sme biti nižja od 400 EUR. Izvede se ga lahko po preteku enega leta in plačani enoletni premiji oz. takoj pri enkratni plačani premiji. Odkup se lahko izvede enkrat v treh letih, v tem primeru je treba plačati 6,5-odstotni davek.

Ali je možna menjava naložbene strategije med trajanjem zavarovanja?

V času trajanja so možni prestopi med skladi, menjava naložbenih paketov ter dopolnjevanje naložbene strategije z novimi skladi.

Kakšna je lahko dinamika plačevanja premij?

Premije se lahko plačujejo mesečno, četrtletno, polletno, letno ali v enkratnem znesku ob sklenitvi zavarovanja. Poleg rednih so mogoča tudi izredna vplačila.

Kdo lahko sklene polico NZŽ in kolikšna je doba police NZŽ?

Polico lahko sklene oseba med 14. in 65. letom starosti, pri čemer znaša doba plačevanja premije od 5 do 20 let. Po preteku dobe plačevanja premij se lahko zahteva izplačilo sredstev ali pa se sredstva zaradi ugodnih gibanj na kapitalskih trgih pustijo vložena v sklade še za nedoločen čas. Minimalna višina mesečne premije znaša 50 EUR, pri čemer si lahko zavarovalec izbere zavarovalno vsoto med 2.500 EUR ter 200 % predvidene vsote vseh premij.

Posebno obvestilo

Vlagatelji ne smejo prezreti dejstva, da sklad v glavnem vlaga sredstva v specifični poslovni sektor, zato lahko njegova vrednost bolj niha kot vrednost sklada, ki svoje naložbe bolj razprši. Poleg tega so lahko nekatere naložbe zaradi narave poslovnega sektorja zadevnih podjetij podvržene večji volatilnosti, kot je tista na delniških trgih v istem obdobju.

Splošno opozorilo

Vrednost enot premoženja lahko niha navzgor ali navzdol in pretekla uspešnost ne zagotovi prihodnje uspešnosti.

Vprašanje 1

Vrednost enot premoženja lahko niha navzgor ali navzdol in pretekla uspešnost ne zagotovi prihodnje uspešnosti.

Kako niha vrednost enote premoženja (VEP)?

Vrednost enot premoženja lahko niha navzgor ali navzdol in pretekla uspešnost ne zagotovi prihodnje uspešnosti.

V kaj sklad vlaga?

Naložbeni cilj
Maksimirati skupen donos naložbe, ki je sestavljen iz povečanja vrednosti prihodka in kapitala.

Naložbena strategija
Sklad bo vlagal v nepremičninske investicijske sklade (»real estate investment trusts«, REITS) in v druge družbe, katerih glavna poslovna dejavnost je financiranje, trgovanje, imetništvo, razvijanje in upravljanje nepremičnin, ter so locirane po vsem svetu. REITS so družbe, katerih delnice kotirajo na borzi vlagajo pomemben del svojih sredstev neposredno v nepremičnine ter imajo koristi zaradi posebnega in ugodnega davčnega režima. Te investicije sklada se kvalificirajo kot prenosljivi vrednostni papirji. Sklad si bo prizadeval vlagati v družbe iz raznolikih nepremičninskih sektorjev in držav.

Del portfelja, ki ni v evru, bo zaradi zmanjšanja izpostavljenosti valutnemu tveganju zavarovan z evrom..

Kdo naj vlaga v sklad?

Vlagatelji:

 • ki si prizadevajo za povečanje vrednosti kapitala in za prihodke z vlaganjem v REITS po vsem svetu,
 • ki načrtujejo, da bodo srednje - do dolgoročno obdržali naložbo.

Katera so glavna tveganja sklada?

 • Tveganje izvedenih instrumentov,
 • tveganje lastniških vrednostnih papirjev,
 • tveganje nepremičninskih vrednostnih papirjev,
 • tveganje majhnih in srednje velikih družb,
Podroben opis tveganj najdete v prospektu v poglavju Ocenitev tveganj.